Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora JHARS w 2015 roku egzaminy na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędą się w następujących terminach:
- 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 10,
- 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10,
- 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.

O wpis do rejestru inspektora rolnictwa ekologicznego może ubiegać się osoba:
której kwalifikacje potwierdzone zostały zdanym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora JHARS, lub
wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,

zbiór ze stanu naturalnego,

pszczelarstwo,

produkty akwakultury i wodorosty morskie,

przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,

wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.