Współorganizatorem konferencji Agencja Nieruchomości Rolnych.

Oceniając aktywność Agencji w kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Wacław Szarliński zwrócił uwagę na konieczność zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które w większym stopniu umożliwiałyby ingerencję Agencji na rynku ziemi. „Ułatwianie dostępu do ziemi rolnikom indywidualnym jest szczególnie istotne obecnie, kiedy ziemia rolna staje się dobrem rzadkim, drogim i pożądanym. Tym bardziej, że obecna rola Agencji wykracza poza sferę polityki agrarnej i strukturalnej. Z mienia będącego w dyspozycji Agencji regulowane są również zobowiązania skarbu państwa”.
Z kolei prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor IERiGŻ-PIB w swojej prezentacji skoncentrował się na racjonalnej gospodarce ziemią z jednoczesnym kształtowaniem przemian strukturalnych na wsi, prowadzących do efektywnego wzrostu produkcji rolnej. Jako główne przeszkody w realizacji tego zadania wskazał na ograniczone i ciągle zmniejszające się zasoby ziemi rolniczej, a także degradację środowiska.
Żywe reakcje wśród uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie prof. Pawła Czechowskiego, który dokonał m.in. krótkiej analizy 15-letniej działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych. Jak stwierdził „Dzięki działalności Agencji po raz pierwszy w Polsce pojawił się na wielką skalę rynek dzierżaw, a filozofia gospodarowania ziemią jaką z powodzeniem realizuje Agencja wytrzymała próbę czasu. Obecnie Agencja powinna otrzymać rzeczywiste instrumenty, które pozwolą jej na prowadzenie aktywnej polityki rolnej na rynku ziemi”.
Konferencja w całości była poświęcona problematyce kształtowania ustroju rolnego w Polsce, zmianom na rynku ziemi i w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa, a także obrotowi ziemią w krajach UE.

Źródło: ANR