Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) z zakresu ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej rozpoczną się w marcu, w drugim semestrze 2012/13. Mogą się na nie zgłaszać absolwenci studiów inżynierskich z dziedzin związanych uprawą i ochroną roślin, np. sadownictwa.

- Studia kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera. Limit miejsc wynosi 30 - poinformowała specjalista ds. promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Agnieszka Wasilak.

Program studiów obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, chwastów, ale też problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów, zabezpieczenia ziemiopłodów w magazynach.

Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. Studia obejmują również zagadnienia obrotu roślinami i produktami roślinnymi podlegającego kontroli fitosanitarnej, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin przez granice państwowe.

W programie studiów są praktyki w placówkach krajowych i zagranicznych, m.in. w instytutach rolniczych, prywatnych firmach zajmujących się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, ośrodkach doradztwa rolniczego, laboratoriach kwarantannowych, punktach kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwach rolniczych i nadleśnictwach.

Studia na kierunku ochrona roślin i kontrola fitosanitarna są odpowiedzią na potrzeby - zgłaszane przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Komitet Ochrony Roślin PAN - związane z dyrektywą unijną z 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Wprowadza ona obowiązek stosowania zintegrowanych zasad ochrony roślin, czyli umiejętnego łączenia wszystkich zabiegów tej ochrony - m.in. profilaktycznych (np. hodowli odmian odpornych), mechanicznych (np. niszczenia i usuwania szkodników) biologicznych, chemicznych, fizycznych (np. niszczenia szkodników w niskiej temperaturze).

Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia, że ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostaną wdrożone do 1 stycznia 2014 roku. Zgodnie z dyrektywą, państwa UE mają też obowiązek zapewnienia rolnikom odpowiednich usług doradczych w tym zakresie.

- Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin przez najbliższe lata będą jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku - powiedziała kierownik Katedry Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Bożena Łagowska.

Absolwenci studiów z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej będą mogli pracować jako doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Nabędą też uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Będą też mogli prowadzić szkolenia nt. strategii i technik integrowanej ochrony roślin oraz biologicznych metod zwalczania organizmów.

Uniwersytet Przyrodniczy planuje od października 2013 r. uruchomić również niestacjonarne magisterskie studia z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej. Uczelnia prowadzi już (od października 2012 r.) stacjonarne studia inżynierskie w tej dziedzinie - na pierwszy rok przyjęto 60 osób.