Uzyskanie i utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego gleb poprzez systematyczną odbudowę ich naturalnej żyzności z wykorzystaniem stymulatora funkcji życiowych gleby, decydować będzie o ich przydatności rolniczej w długiej perspektywie czasu oraz ograniczy stosowanie konwencjonalnych nawozów i zabiegów uprawowych, zwiększając możliwości produkcji najlepszej jakościowo żywności. Ten kierunek myślenia wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego, które stanowi jedyną rozsądną i racjonalną perspektywę rozwoju branży, co potwierdza również projekt zmian legislacyjnych w UE. Trend ten jest coraz wyraźniejszy w krajach wysokorozwiniętych, głównie we Francji, Szwajcarii, Austrii, a od niedawna popularyzowany jest także intensywnie w Niemczech oraz w Polsce.

Podczas spotkań z rolnikami prezentowane były w formie odkrywek glebowych właściwości i struktura gleb na różnych głębokościach, zarówno tych poddanych tradycyjnym metodom nawożenia, jak i gleb poddanych działaniu stymulatora funkcji życiowych gleby – PRP SOL. Ten sposób prezentacji oparty na porównaniu profili glebowych pozwalał na ukazanie stanu głębszych warstw gleby oraz zachodzących w nich procesów, a także wpływu tych procesów na kondycję upraw. Goście tych spotkań mieli możliwość stwierdzić, w jaki sposób stosowanie odpowiedniego preparatu wpływa na trzy podstawowe filary żyzności gleby:

- Część fizyczną gleby, czyli porowatość, podeszwę płużną i stopień ugniecenia,

- Skład biologiczny, czyli efektywność flory i fauny glebowej w mikro i makroskali,

- Skład chemiczny, czyli dostępność i przyswajalność składników pokarmowych.

Najważniejszym z tych filarów jest skład biologiczny gleby, gdyż to on decyduje o jej właściwościach fizycznych i chemicznych, a przez to determinuje jakość i wysokość plonów.

Prezentacje te pokazały, że rośliny uprawiane na glebach, na których został zastosowany stymulator funkcji życiowych gleby odznaczały się większym wigorem, silniej rozbudowanym systemem korzeniowym, ogólnie lepszą kondycją i szybszym wzrostem w porównaniu z kontrolą, a gleba posiadała lepszą strukturę i większą porowatość, miała zdecydowanie korzystniejszy odczyn pH i zdecydowanie bogatsze życie biologiczne. W czasie prezentacji prowadzący je pracownicy PRP Polska używali także aparatury pomiarowej, w tym np. penetrologera do pomiaru zwięzłości gleby. Tak więc rolnicy biorący udział w prezentacjach profili, mieli okazję nie tylko zobaczyć różnice gołym okiem lub ewentualnie na telebimie, ale także porównać wyniki badanych parametrów fizycznych lub biologicznych gleby na monitorach i licznikach używanych urządzeń pomiarowych.

Uczestnicy spotkań, którzy stosują już PRP SOL potwierdzali, że osiągane rezultaty produkcji są znacząco wyższe od tych, które mieli stosując konwencjonalne metody nawożenia, a problemy związane z glebą zdecydowanie mniejsze. Robimy te prezentacje dla rolników na przykładzie profili glebowych zaglądając do wnętrza ziemi, ponieważ na ich przykładzie możemy pokazać to czego nie widać na powierzchni ziemi, ani w klasycznych chemicznych analizach glebowych, w których próbkę gleby pobiera się z głębokości 20, 30 lub góra 35 cm, a cała reszta pozostaje „czarną dziurą” i jest zupełnie nieznana.

Akcja „Majówki z PRP” obejmowała cykl 6 spotkań, w których udział wzięło kilkuset rolników z całej Polski, a nawet z krajów sąsiednich. W większości byli to rolnicy gospodarujący na wielkoobszarowych gospodarstwach o wysokim potencjale produkcyjnym. Firma już wcześniej prowadziła tego rodzaju akcje edukacyjne, jednakże tegoroczna impreza jest pierwszą, zakrojoną na tak szeroką skalę. Sukces tego przedsięwzięcia spowodował, że będzie ono powtarzane cyklicznie, w kolejnych latach i także w maju. Potwierdziło się bowiem, że jest to najlepszy okres do zaprezentowania efektów stosowania stymulatora funkcji życiowych gleby i edukacji producentów rolnych w tym zakresie.

 Źródło: farmer.pl