- Sektor rolno-spożywczy jest filarem naszej gospodarki. Jak żaden inny osiąga tak dobre wyniki na rynku unijnym i na rynkach trzecich, dlatego warto w niego inwestować, warto inwestować w wiedzę - powiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba podczas uroczystości.

- Dzisiejsze tłumy na zakończeniu XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to świetny prognostyk na przyszłość. Wieś i rolnictwo to jest wielki skarb dla Polski, a nie obciążenie, jak próbują mówić niektórzy. W Polsce młodych rolników jest dwa razy więcej niż średnio w krajach starej 15. To również nasza szansa i ogromny kapitał - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Programowe treści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych obejmowały dziewięć bloków tematycznych:
- produkcja roślinna,
- produkcja zwierzęca,
- mechanizacja rolnictwa,
- ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
- ochrona i inżynieria środowiska,
- żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
- agrobiznes,
- leśnictwo,
- architektura krajobrazu.

Olimpiada ma na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy rolniczej, w tym wiadomości i umiejętności zawodowych objętych programem nauczania w szkołach rolniczych. Umożliwienie też młodzieży zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów dzięki uzyskaniu tytułu laureata. Celem Olimpiady jest również ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, szerzenie postępowych metod gospodarowania, w tym idei rolnictwa ekologicznego oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, popularyzację osiągnięć i perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska.