Nagrody otrzymały po dwa zespoły badawcze z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB i Instytutu Zootechniki - PIB oraz po jednym zespole badawczym z Instytutu Ochrony Roślin - PIB, Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa - PIB, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego, a jedna praca zrealizowana przez zespół badawczy z Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego została wyróżniona.


Naukowcy pod wodzą dr hab. Paweł Węgorek, prof. nadz. z Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu nagrodzeni zostali za pracę pt. Naukowe podstawy strategii zapobiegania odporności słodyszka rzepakowego w Polsce oraz wdrożenie jej do praktyki. Z kolei IHAR PIB został zauważony za pracę „Wdrożenie do hodowli metody podwojonych haploidów w celu uzyskania nowych, wysokoplennych odmian pszenżyta ozimego" pod przewodnictwem prof. Janusza Zimnego i drugą pracę „Uzyskanie odpornych na patogeny form rodzicielskich dla hodowli ziemniaka", której kierownikiem był dr Bogdan Flis. IUNG został nagrodzony za „System monitoringu suszy rolniczej Polsce". Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie za „ Wykorzystanie metod cytogenetyki molekularnej w nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarskich" i „ Restytucja świń ras rodzimych w Polsce". IBPRS za „Wdrożenie energooszczędnej technologii etanolu paliwowego z kiszonego ziarna kukurydzy", a Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach za„ Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno - spożywczym"