Rzeczpospolita Internetowa

Autor: Jacek Barcz

Opis: Uczestnicy Ligi Gmin Wiejskich chętnie dzielili się doświadczeniem

Liga Gmin Wiejskich jest kontynuacją programu Rzeczpospolita Internetowa. Członkowie Ligi to laureaci - grantobiorcy I edycji, zainteresowani dalszym prowadzeniem działań oraz aktywnym promowaniem dobrych, już zrealizowanych pomysłów.

Spotkanie inaugurujące odbyło się 6 lipca w Gościńcu Wiecha w Kawęczynie pod Warszawą. Udział w nim wzięli przedstawiciele lokalnych Grup Działania, koordynatorzy programu oraz dziennikarze.

Inauguracja była okazją nie tylko do zaprezentowania efektów zrealizowanych projektów, ale również możliwością spotkania się liderów lokalnych Grup Działania i podzielenia się swoimi doświadczeniami. Taki też cel przyświecał inicjatorom Ligi.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia Ligi jako nowej formy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami. „To szansa dalszego rozwoju tych gmin, nawet już po wykorzystaniu grantów z programu Rzeczpospolita internetowa. Dzięki Lidze gminy nauczą się, jak zdobywać dalsze fundusze, np. z dotacji unijnych, czy innych grantów. Nabyte umiejętności pozwolą im w przyszłości na dalsze własne poszukiwania szans dla siebie.” – mówią inicjatorzy.

Rzeczpospolita Internetowa

Autor: Jacek Barcz

Opis: Koordynatorka programu przedstawia założenia Rzeczpospolitej Internetowej

Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.

Do udziału w I edycji programu aplikowały 644 Lokalne Grupy Działania z gmin wiejskich. Spośród nich wyłoniono 70 laureatów, którzy otrzymali granty rzeczowe w postaci: laptop, rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, kamera internetowa oraz ekran. 12 najlepszym, przyznano granty w wysokości 50 tys. PLN na realizację każdego z projektów.

Obecnie trwa druga edycja programu.

Więcej informacji: Rzeczpospolita Internetowa