Jak podkreśla wiceminister, wymaga to z jednej strony skracania czasu dojazdu z tych terenów do miast, jak i szerszego wykorzystania elastycznych form zatrudnienia z pracą na odległość i w niepełnym wymiarze czasu. W tym celu, zdaniem Nalewajka, niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich szkoleń ułatwiających większą mobilność zawodową mieszkańców obszarów wiejskich.

- Obszary wiejskie to nie tylko miejsce prowadzenia działalności rolniczej, ale coraz częściej także pozarolniczej. Tereny te to atrakcyjne miejsce zamieszkania i wypoczynku, posiadające unikalne walory przyrodnicze i kulturowe. Należy dążyć do unowocześniania rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz rozwijania przedsiębiorczości poza rolnictwem. Mieszkańcy obszarów wiejskich powinni uzyskać szeroki dostęp do edukacji, zatrudnienia, służby zdrowia, dóbr kultury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej infrastruktury technicznej w odpowiednim standardzie - mówi Tadeusz Nalewajk.