Umowa zakłada, że DeLaval, począwszy od roku akademickiego 2010/2011 ustanowi doroczną nagrodę DeLaval dla studenta SGGW, którego praca zostanie wyłoniona spośród innych i wygra konkurs. Do 31 maja każdego roku członkowie Kapituły reprezentujący SGGW przedstawią DeLaval prace od 2 do 4 studentów, kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem. Kandydaci zostaną ocenieni w trakcie spotkania z członkami Kapituły reprezentującymi DeLaval.

Nagrodą będzie wyjazd do siedziby firmy w Tumbie (Szwecja) na okres dwóch tygodni w celu realizacji tematu pracy dyplomowej. DeLaval pokryje w tym okresie koszty pobytu studenta w Szwecji, a SGGW pokryje koszty przejazdu z Polski do Szwecji i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia nagrodzonego studenta za okres pobytu za granicą.