W dniach 24–25 marca odbyły się eliminacje okręgowe. Centralne zaplanowano na 9–10 czerwca br. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zakres zagadnień – blok produkcja zwierzęca
 1. Systematyka i biologia różnych gatunków/grup zwierząt gospodarskich (ssaki, ptaki, ryby, owady użytkowe, mięczaki). Biologia roślin i mikroorganizmów, mikrobiologia zootechniczna.
 2. Podstawy chowu różnych grup zwierząt gospodarskich (bydło mleczne/opasowe, świnie, owce, konie kozy, drób, ryby,  inne zwierzęta np. owady użytkowe).
 3. Anatomia i fizjologia zwierząt gospodarskich. Budowa anatomiczna podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Fizjologia poszczególnych układów.  Fizjologia rozrodu, produkcji, laktacji.
 4. Ogólna hodowla i metody hodowlane. Podstawy genetyki. Metody oceny wartości hodowlanej zwierząt. Metody pracy hodowlanej, selekcji, kojarzenia, krzyżowania.
 5. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.  Skład chemiczny środków żywienia zwierząt (pasz) i ocena ich wartości pokarmowej. Fizjologia żywienia. Ocena wartości pokarmowej, klasyfikacja pasz. Ocena gospodarska pasz, czynniki wpływające na wartość pokarmową. Technologie produkcji pasz pochodzenia roślinnego, zwierzęcego. Mieszanki pasz przemysłowych i dodatki paszowe. Wykorzystanie norm żywienia zwierząt. Obliczanie dawek pokarmowych, zasobów/zapasów paszowych. Technika i systemy żywienia zwierząt. Metody konserwacji, przechowywania i uszlachetniania pasz gospodarskich i przemysłowych.
 6. Higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna.  Wpływ środowiska na produkcję i zachowanie się zwierząt. Uwarunkowania, rozpoznawanie, objawy, profilaktyka, zwalczanie chorób. Higiena pasz i żywienia, pozyskiwania produktów. Wymagania zoohigieniczne, dobrostan zwierząt.
 7. Wymagania budowlano-zootechniczne budowli, podstawy projektowania i modernizacji.
 8. Szczegółowa hodowla, użytkowanie i rozród zwierząt. Rasy zwierząt gospodarskich. Metody chowu i użytkowania zwierząt. Mechanizacja w produkcji zwierzęcej. Dokumentacja hodowlana, znakowanie i identyfikacja zwierząt. Ocena jakości surowców zwierzęcych.
 9. Towaroznawstwo produktów zwierzęcych.  Różnicowanie, ocena i klasyfikacja surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (np. żywiec rzeźny, mięso i produkty uboczne, mleko, jaja, miód, pierze, skóry/futra). Konserwacja, przechowalnictwo i przetwórstwo tych produktów.
 10. Ekonomika i marketing w produkcji zwierzęcej.  Terminologia.  Ekonomika i organizacja czynników produkcyjnych.  Rachunek ekonomiczny, księgowość, kalkulacje, opłacalność. Marketing.
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji zwierzęcej. Wymagania, zagrożenia, choroby zawodowe, ochrona.
 12. Wiedza ogólna z zakresu polityki: państwa, gospodarczej, rolnej, ustawodawstwa, ubezpieczeń, podatków, normalizacji w  produkcji zwierzęcej (akty prawne, normatywy, dyrektywy UE itp.).
 13. Aktualne problemy i nowe trendy w produkcji zwierzęcej.
 14. Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu: budowa, regulacja maszyn i urządzeń w produkcji zwierzęcej. Projektowanie, wymagania i ocena budowli.  Rozpoznawanie, budowa i charakterystyka zwierząt. Różnicowanie, klasyfikacja, ocena jakości pasz i produktów zwierzęcych. Obliczenia w produkcji zwierzęcej. Wykorzystanie norm żywienia zwierząt. Pomiary i wyliczanie różnych wskaźników.  Rozpoznawanie chorób, profilaktyka, ochrona zwierząt. Zabiegi zootechniczne i przygotowanie zwierząt. Zasady, warunki, zabiegi w konserwacji i przechowalnictwie pasz oraz produktów zwierzęcych.

Warto wiedzieć
Dodatkowe informacje oraz wykaz uczelni, które będą przyjmowały laureatów na studia bez egzaminów wstępnych
znajdują się na stronie internetowej www.owiur.ap.siedlce.pl oraz na www.farmer.pl 
W jednym z najbliższych numerów FARMERA opublikujemy listę wspomnianych uczelni.

Wątpliwości wyjaśnia Pani Barbara Dziewulska, tel. 0–25/ 643 13 09
Adres Komitetu Głównego: Komitet Główny OWiUR, 08–110 Siedlce, ul. 3 Maja 54.
Tel. 0–25/ 643 13 20 lub 643 13 06.