Już po raz drugi w krakowskiej Akademii Rolniczej rozdane zostaną stypendia ufundowane przez Państwa Alinę i Jana Wagów w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. K

Konkurs ogłoszony był 7 stycznia br. O stypendia ubiegać się mogli młodzi naukowcy do 35 roku życia, prowadzący badania z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych. Praca w Akademii Rolniczej musiała być podstawowym miejscem zatrudnienia, oraz musieli uzyskać stopień doktora w ciągu pięciu ostatnich lat.

Przyznano dwa stypendia o łącznej kwocie 25 000 zł każde. Wypłacane będą przez okres 10 miesięcy. Fundatorami byli Państwo Jan i Alina Wagowie. Na wyróżnienie zasłużyły trzy prace, a każdej z osób przyznano po 10 000 stypendium, wypłacanego także przez okres 10 miesięcy ze środków Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Komisja przyznała 5 stypendiów o łącznej wartości 80 000 zł. Laureatami dwóch stypendiów o wartości 25 tysięcy złotych ufundowanych przez Państwa Alinę i Jana Wagów zostali:

1. dr inż. Agnieszka Stokłosa - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin),
TEMAT PRACY BADAWCZEJ: Badania nad odpornością chwastów na herbicydy

2. dr inż. Michał Ciach - Wydział Leśny (Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa),
TEMAT PRACY BADAWCZEJ: Rola środowisk i ich wykorzystanie przez ptaki w okresie migracji

Wyróżnienia z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego o wartości 10 tysięcy otrzymają:

1. dr inż. Stanisław Łapiński - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny),
TEMAT PRACY BADAWCZEJ: Wypracowanie nowoczesnej technologii chowu jenotów w Finlandii i w Polsce

2. dr inż. Andrzej Bogdał - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska),
TEMAT PRACY BADAWCZEJ: Hydrochemiczne uwarunkowania lokalizacji projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Ryglice i Skrzyszów

3. dr inż. Ewelina Zając - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk),
TEMAT PRACY BADAWCZEJ: Ekologiczna rekultywacja terenów zdegradowanych