Podczas środowego głosowania prof. Alojzy Szymański uzyskał 147 spośród 188 oddanych głosów.

Prof. Szymański jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Geoinżynierii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Urodził się w 1950 roku w województwie podlaskim. Ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał również w SGGW, natomiast doktora habilitowanego i tytuł profesora na Politechnice Gdańskiej.

Pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska ds. dydaktyki (1990-1996), kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich (1996-1999), dziekana Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW (1999-2002). Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Geotechniki. Przez dwie kadencje (2002-2008) był prorektorem ds. rozwoju, prowadząc rozbudowę uczelni i restrukturyzację zakładów doświadczalnych, a od 2008 roku pełni funkcję rektora SGGW. Jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Jako naukowiec koncentruje się w badaniach zasadniczo na trzech problemach: rozwoju metod obliczeniowych konsolidacji i odkształceń podłoża słabonośnego, doskonalenia metodyki badań i doboru parametrów niezbędnych w projektowaniu posadowień budowli inżynierskich oraz wykorzystania zjawiska wzmocnienia gruntów słabych przy posadowieniu budowli hydrotechnicznych i lądowych.

Za swą działalność naukową otrzymał trzy nagrody Ministra Edukacji Narodowej: w 1985 r. - za opracowanie metodyki badań gruntów słabonośnych, w 1989 r. - za osiągnięcia w zakresie fundamentowania budowli wodnych i w 1997 r. - za współautorstwo książki "Embankments on organic soils". Odbył staże w zagranicznych jednostkach naukowych, m.in. na uniwersytetach w Kanadzie, Belgii, Egipcie i USA oraz w Szwedzkim Instytucie Geotechnicznym.