Studia są adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym (także obecnie niepracujących), chcących uzyskać uprawnienie do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.

Do 2020 roku Polska ma produkować niemal dwa razy więcej prądu ze źródeł odnawialnych, niż obecnie. Wynika to ze strategii Unii Europejskiej, która zaplanowała, że do 2020 r. około 20 proc. energii elektrycznej pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Aby „zielona" energetyka czyli energetyka wykorzystująca wiatr, słońce i biomasę się opłacała, wymaga wsparcia finansowego, bo jak dotąd jest mniej efektywna niż źródła konwencjonalne. Jednocześnie rozwijający się sektor energetyki lokalnej opartej na źródłach odnawialnych potrzebuje coraz większej liczby wykwalifikowanych pracowników, instalatorów, doradców, techników i inżynierów, którzy wdrożą do codziennej praktyki w miejscu zamieszkania idee proekologicznych i nieingerujących w środowisko źródeł energii.

Potrzebni są specjaliści do projektowania, instalowania, eksploatowania i utrzymywania w sprawności oraz naprawiania urządzeń energetyki lokalnej opartych na źródłach odnawialnych. Potrzebne są także kompetentne osoby zajmujące się produkcją, przechowywaniem i przetwarzaniem biomasy. Dlatego, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW uruchamia studia podyplomowe dla nauczycieli kształcących specjalistów z tego zakresu.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnienia eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego.