Tematyka szkoleń:

Warunki i możliwości pozyskiwania środków finansowych z PROW na lata 2007-2013 (wybrane zagadnienia) i wymogi dla gospodarstw rolnych korzystających z dopłat bezpośrednich w ramach zasady wzajemnej zgodności - CROSS-COMPLIANCE.

Produkcja zwierzęca: dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów UE, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska w produkcji zwierzęcej, wprowadzenia nowych technologii i poprawy efektywności ekonomicznej produkcji oraz racjonalnej gospodarki na trwałych użytkach zielonych.

Ekologia i ochrona środowiska, w tym Zasady Dobrej Kultury Rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (Normy) i programy rolnośrodowiskowe oraz zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych zgodnie z przepisami prawa UE.

Produkcja zbóż wysokiej jakości z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Zasady wypełniania wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków krajowych i europejskich.

Wpływ żywienia w produkcji zwierzęcej na poprawę efektywności ekonomicznej.

Racjonalne gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych przy produkcji bydła.

Szczegółowy harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego ODR - u.