- Dla młodych ludzi, zamieszkujących głównie na terenach wiejskich, będzie to szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na szukanie zatrudnienia poza rolnictwem, otwierających przed nimi nowe możliwości i dających przewagę na rynku pracy - powiedział Krzysztof Nuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Jak udało się nam dowiedzieć absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

- Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić , iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości - dodaje Nuszkiewicz.