Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej-teoretycznej i praktycznej. Ma rozszerzyć zainteresowania młodzieży m.in. różnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego). Uczestnicy olimpiady powinni wykazać się wiedzą z zakresu szkoły średniej, poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych.

Organizacja rywalizacji
Olimpiada jest trzystopniowa: I stopień – zawody szkolne, II stopień – zawody okręgowe, III stopień – zawody centralne. Na wszystkich etapach przewiduje się eliminacje pisemne i praktyczne, a na szczeblu szkolnym też ustne. W eliminacjach mogą brać udział uczniowie średnich stacjonarnych szkół rolniczych, a uczniowie szkół nierolniczych lub szkół rolniczych, które nie organizują olimpiady, zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższego Komitetu Szkolnego przeprowadzającego zawody. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do udziału w III stopniu są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny i uzyskują najwyższą ocenę. Część uczelni będzie przyjmowała bez egzaminów wstępnych na studia finalistów i laureatów olimpiady. Lista szkół i kierunków będzie zamieszczona na stronach OWIUR na początku kwietnia br. Komitet Główny OWIUR ma siedzibę w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, a przewodniczy mu prof. dr hab. Andrzej Radecki (SGGW Warszawa).

Bloki tematyczne
Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 8 blokach tematycznych:
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • mechanizacja rolnictwa
 • ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo)
 • ochrona i inżynieria środowiska
 • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe agrobiznes
 • leśnictwo.

Bloki  „ochrona i inżynieria środowiska” oraz „leśnictwo” realizowane są tylko w 2 okręgach: warszawskim i poznańskim. Pozostałe bloki – we wszystkich 9 okręgach: Siedlce, Olsztyn, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz.

Produkcja roślinna
Startujący w olimpiadzie w bloku „produkcja roślinna” powinni być przygotowani z szeroko rozumianych zagadnień przyrodniczo-agronomicznych i polowej produkcji roślinnej, które obejmują:

 1. Podstawowe wiadomości z mineralogii. Pojęcie, rola, podział oraz krótka charakterystyka niektórych minerałów. Powstawanie i krótka charakterystyka najważniejszych skał.
 2. Gleba – jej powstawanie i ewolucja. Wietrzenie skał i minerałów, tworzenie się gleby. Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleb. Systematyka gleb – klasyfikacja bonitacyjna gleb ornych i użytków zielonych, kompleksy przydatności rolniczej. Gleba jako środowisko odżywiania roślin.
 3. Podstawowe wiadomości z agrometeorologii. Wpływ przebiegu pogody (temperatury, sumy i rozkładu opadów) na efekty produkcyjne roślin. Metody ich oceny oraz umiejętność  przewidywania i zapobiegania odchyleniom od potrzeb. Czynniki meteorologiczne  warunkujące plonowanie oraz kształtujące mikroklimat roślin uprawnych.  Właściwości wodne gleb i obieg wody. Podstawowe zabiegi melioracyjne.
 4. Uprawa roli, zasady uprawy różnych gleb. Teoretyczne podstawy uprawy roli. Technika uprawy roli – podstawy maszynoznawstwa. Specyfika uprawy różnych gleb. Maszyny i narzędzia do uprawy roli, ochrony roślin, nawożenia, siewu, zbioru. Zasady agregatowania  i eksploatacji maszyn.
 5. Podstawy żywienia roślin i zasady nawożenia.  Przemiany i bilans składników pokarmowych oraz prawa nawozowe. Rozpoznawanie nawozów mineralnych i zasady ich stosowania. Rodzaje nawozów naturalnych i ich przemiany. Pobieranie składników nawozowych przez rośliny. Wpływ nawozów na środowisko i rolnicza utylizacja substancji nawozowych. 
 6. Podział i charakterystyka roślin uprawnych. Pochodzenie i systematyka rolniczych roślin uprawnych należących do następujących grup: zbożowe, okopowe, motylkowate drobnonasienne i grubonasienne, oleiste, włókniste, przemysłowe, specjalne. Morfologia i biologia poszczególnych gatunków rolniczych roślin uprawnych. Szczegółowa agrotechnika rolniczych roślin uprawnych oraz uprawa w plonie głównym i międzyplonach.
 7. Zmianowanie roślin. Systemy gospodarowania w polowej produkcji roślinnej, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roślin. Całokształt produkcyjnych i ekologicznych możliwości wykorzystania różnych grup roślin w płodozmianie.
 8. Ochrona roślin uprawnych. Ważniejsze choroby roślin pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz ich rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie. Morfologia i rozwój szkodników roślin. Przegląd insektycydów. Rozpoznawanie szkodników ważniejszych roślin uprawnych oraz ocena skutków ich żerowania i metody zwalczania.
 9. Zadania i znaczenie nasiennictwa. Pojęcie i rola odmiany rolniczej, zmienność materiału nasiennego oraz wpływ jego jakości na plon. Podstawowe pojęcia w hodowli i nasiennictwie roślin. Kształtowanie cech i właściwości roślin. Klasyczne metody i kierunki oraz organizacja hodowli roślin. Rola i znaczenie nasiennictwa, ocena i rejestracja odmian oraz obrót materiałem siewnym. Klasyfikacja polowa i laboratoryjna plantacji nasiennych, gospodarka magazynowa.
 10. Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce. Rola produkcji roślinnej w gospodarce żywnościowej. Kierunki użytkowania roślin uprawnych, ich możliwości produkcyjne oraz jakość uzyskiwanego plonu.
 11. Gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Gospodarcze i ekologiczne znaczenie użytków zielonych. Rozpoznawanie roślinności łąk i pastwisk, jej wymagania siedliskowe i wartość użytkowa. Zagospodarowanie zdegradowanych użytków  zielonych i zasady użytkowania łąk i pastwisk.
 12. Metody konserwacji i przechowalnictwo płodów rolnych w gospodarstwie. Metody produkcji pasz gospodarskich i sposoby ich uszlachetniania. Podstawowe metody konserwacji, zasady i warunki przechowywania pasz. Zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące podczas przechowywania płodów rolnych.
 13. Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Wartość produkcji roślinnej, jej koszty oraz dochody. Ekonomika i organizacja pracy. Rachunek ekonomiczny w produkcji roślinnej. Kalkulowanie opłacalności produkcji.
 14. Wymogi zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Wymogi związane z:  racjonalną gospodarką nawozami, ochroną wód i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych, ochrona walorów krajobrazu. Rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych oraz środków ochrony roślin.
 15. Degradacja i rekultywacja gleb uprawnych. Ochrona i higienizacja gleb. Rekultywacja gruntów wylewiskowych, erodowanych i popowodziowych. Ocena zanieczyszczeń gleby. Czynniki degradujące środowisko glebowe: np. kumulowanie się pestycydów oraz metody ich ograniczenia i likwidacji negatywnych skutków.
 16. Sytuacja rolnictwa i wsi, funkcjonowanie agrobiznesu, grup producentów rolnych  i agroturystyki. Zasady funkcjonowania agregatów agrobiznesu w Polsce i innych krajach. Ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich. Pojęcie rynku i jego organizacja. Skup podstawowych produktów roślinnych oraz zaopatrzenie rolnictwa. Wykorzystanie możliwości komputerowych i internetu. Organizacja agroturystyki.
 17. Zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska w produkcji roślinnej. Ubezpieczenia w rolnictwie oraz regulacje prawne. Źródła energii odnawialnej. Oddziaływanie środowiska produkcyjnego na roślinne produkty rolnicze. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Zagrożenia wynikające ze  stosowania środków produkcji roślinnej.

Źródło "Farmer" 06/2006