Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od trzech lat wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów z terenów wiejskich. W tym czasie EFRWP przyznał blisko 200 stypendiów dla ok. 130 uczniów szkół średnich. Niektórzy z nich otrzymują stypendia kolejny rok z rzędu. Dzięki udzielonej pomocy kilkudziesięciu stypendystów kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach.

„Programy, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, to stały element w działalności Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Prowadzimy własne programy edukacyjne, takie jak „YOUNGSTER”, który polega na zapewnieniu gimnazjalistom z gmin wiejskich dodatkowych zajęć języka angielskiego, jak również wspieramy inicjatywy innych. Do tej pory Fundusz przeznaczył blisko 300 tys. zł na stypendia przyznawane
w ramach programu realizowanego we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Tylko w ubiegłym roku szkolnym stypendia od EFRWP otrzymało 70 uczniów. Ponadto, z okazji „Dnia Papieskiego”, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród TOTUS 2010, która odbędzie się
9 października na Zamku Królewskim w Warszawie, trzem najzdolniejszym stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, kontynuującym naukę na renomowanych uczelniach wyższych, przyznane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez EFRWP.

W roku szkolnym 2010/2011 z pomocy w ramach całości programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” skorzysta 2300 osób z 42 diecezji Polski. Wśród stypendystów jest już 680 osób studiujących 171 różnych kierunków na 52 najlepszych uczelniach krajowych.


Kryteria przyznawania stypendiów
Prawo do ubiegania się o stypendium edukacyjne Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mają wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, bez względu na rasę, narodowość, obywatelstwo, pochodzenie i wyznanie,
o ile spełniają kryteria wynikające z regulaminu programu stypendialnego.

Podstawowe kryteria to:
• Średnia ocen – minimum 4,5 bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie),
• Pochodzenie z miejscowości do 10 tys. mieszkańców,
• Trudna sytuacja finansowa. Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów, jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto (ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej). W tym roku ta kwota wynosi 922 zł brutto.

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny, fundowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, i naukowy, fundowany przez EFRWP.
Za pieniądze pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, zakupu odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.

Źródło: farmer.pl