Bioinżynieria zwierząt będzie prowadzona na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Dla kandydatów zarezerwowano 60 miejsc. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią Wydziału Nauk o Zwierzętach na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce.

O nowej ofercie dla studentów rozmawialiśmy z Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie - dr hab. Wandą Olech-Piasecką (prof. SGGW).

Farmer: Szanowna Pani Dziekan, zbliża się okres matur i młodzi ludzie zainteresowani rolnictwem - produkcją zwierzęcą zastanawiają się nad kierunkiem studiów. Jaką ofertę dla maturzystów ma Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie?

Dr hab. Wanda Olech-Piasecka: Wydział Nauk o Zwierzętach, dawniej Zootechniczny, istnieje już od ponad 60 lat. Aktualnie oferujemy studiowanie na studiach stacjonarnych i zaocznych kierunków: „Zootechnika" oraz „Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich". Od nowego roku akademickiego otwieramy kolejny kierunek „Bioinżynieria zwierząt" wychodząc na przeciw zainteresowaniom młodych ludzi szybko rozwijającymi się technikami manipulacji i modyfikacji biologicznej, nanobioinżynierii czy badaniami wykorzystującymi nanocząstki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz tradycyjny kierunek - Zootechnika, na którym studenci zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, biochemii, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia, rozrodu, genetyki i hodowli zwierząt gospodarskich.
Aby zapewnić wysoki poziom nauczania, na Wydziale prowadzone są badania dotyczące genetycznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji zwierzęcej, poprawy jej efektywności z dbałością o dobrostan zwierząt. Duży nacisk w badaniach kładziemy na poprawę jakości i funkcji prozdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego: mleka, jaj, mięsa, miodu. Wydział dysponuje bogatym zapleczem badawczo-dydaktycznym - posiadamy fermy bydła, trzody chlewnej, drobiu, królików, pasiekę oraz fermę owiec i kóz, a także stajnię dydaktyczną. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich mogą w tych obiektach odbywać praktyki i realizować swoje prace dyplomowe. Na Wydziale działają także nowoczesne laboratoria oraz zwierzętarnie z przepiórkami i gryzoniami, które są zwierzętami modelowymi do badań genetycznych i żywieniowych.

Farmer: W kształceniu studentów poza przekazywaniem wiedzy teoretycznej ogromnie ważne jest praktyczne kształcenie studentów. Jak wygląda ono na państwa Wydziale?

Dr hab. Wanda Olech-Piasecka: Integralną częścią studiów są zajęcia terenowe i praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w obiektach doświadczalnych SGGW, czołowych gospodarstwach prywatnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej oraz w gospodarstwach należących do Spółek Skarbu Państwa, Agencjach Rządowych, jak również za granicą, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii.
Miejscem zdobywania wiedzy praktycznej mogą być również ogrody zoologiczne i placówki, które sprawują opiekę nad dzikimi zwierzętami i prowadzą restytucję zagrożonych gatunków.
Ważnym elementem aktywności studentów są koła naukowe, które pozwalają rozwijać swoje pasje i zainteresowania, np. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich czy Koło Naukowe Zoologów.

Farmer: Wydaje się, że dla rozwoju Wydziału, jakości i efektywności kształceniu studentów ważna jest również współpraca z praktyką. Jak na tym polu przedstawia się aktywność Wydziału Nauk o Zwierzętach?

Dr hab. Wanda Olech-Piasecka: Pracownicy Wydziału angażują się we współpracę z hodowcami i Związkami Hodowców, uczestniczą w projektach dotyczących doradztwa rolniczego, szerokiej współpracy z wieloma ważnymi na rynku firmami paszowymi i działającymi w sektorze produkcji zwierzęcej. Razem z tymi firmami podejmowane są liczne projekty badawcze, a ich pracownicy przedstawiając działalność i specyfikę produkcji biorą udział w prelekcjach i wykładach na Wydziale. Organizowane są „Dni otwarte" dla firm pracujących na rzecz rolnictwa, w czasie których studenci zapoznają się ze specyfiką pracy w terenie. Jesteśmy współorganizatorami corocznej konferencji „Drogi do AgroSukcesu". W tym roku gościliśmy na Wydziale laureatów konkursu „Najlepsi z najlepszych" - uznanych producentów mleka wysokiej jakości, a wśród nich rodziny naszych studentów z kierunku Zootechnika. Osoby zainteresowane współpracą z nami oraz studiowaniem na Wydziale Nauk o Zwierzętach, a także wydarzeniami, które odbywają się na Wydziale zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: animal.sggw.pl