Grupa Azoty odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mld 362 mln zł, a zysk netto wyniósł w tym okresie 86 mln zł. Jak podano, pomimo wyższych średnich cen większości surowców, w tym gazu, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 405 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,0 proc.

Podczas konferencji prasowej Hryniewicz wskazał, że pozytywny wpływ na EBITDĘ miał wzrost cen sprzedaży wszystkich głównych produktów. Ceny nawozów były o ok. 6,5 proc. wyższe rdr. Negatywnie oddziaływał jednak wzrost cen surowców energetycznych, w tym przede wszystkim gazu (o ponad 70 proc.), co łącznie obniżyło wynik grupy o 257 mln zł. Negatywny wpływ miał też wyższy koszt praw do emisji CO2.

Jednocześnie Hryniewicz zaznaczył, że nie odnotowano istotnego negatywnego wpływu pandemii na działalność grupy. "I kw. to trzecia fala pandemii i wysoki poziom zachorowań. Zwiększona absencja chorobowa nie miała wpływu na funkcjonowanie grupy. Realizowany był plan inwestycyjny i rozwojowy. Udało nam się wprowadzić nową linię produktów Fosfarm" - powiedział.

Jak podał, największy udział w przychodach grupy w I kw. miała sprzedaż nawozów agro, wzrost przychodów w segmencie chemia pozwolił osiągnąć udział na poziomie 24 proc. Tworzywa wygenerowały ogółem 12 proc. przychodów.

Wiceprezes podkreślił, że w I kw. 2021 wszystkie wiodące spółki z grupy wypracowały zysk netto, a w większości spółek wygenerowane przychody były wyższe niż w analogicznym kwartale ub.r., co - jak ocenił - pokazuje, że grupa potrafi elastycznie dostosować się do nowej, pandemicznej rzeczywistości.

Hryniewicz przypomniał, że grupa przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. "Jego celem jest wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie. Prowadzimy analizy dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co w dalszej perspektywie ograniczy ślad węglowy naszej produkcji i pozwoli produkować tzw. zielony wodór. Przypomnę, że połowa wodoru produkowanego w Polsce, powstaje właśnie u nas" - mówił. Dodał, że grupa bierze też aktywny udział w konsultacjach ws. Polskiej Strategii Wodorowej.

Przekazał też, że grupa weszła na rynek tworzyw biodegradowalnych uruchomiając pilotażową linię produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o możliwościach produkcyjnych 300 ton na rok, jako odpowiedź na dyrektywę UE promującą ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. "Kontynuujemy ambitny program inwestycyjny. Nakłady całej grupy na realizację projektów inwestycyjnych w I kw. 2021 wyniosły 914 mln zł, z czego na inwestycje związane z rozwojem biznesu przeznaczyliśmy 632 mln zł" - oświadczył. Wskazał, że zdecydowaną większość wydatków stanowiły nakłady na "Polimery Police" (poziom zaawansowania tego projektu przekroczył 57 proc.) i budowę bloku energetycznego w Puławach.

Hryniewicz poinformował, że rada nadzorcza grupy powołała z dniem 18 maja br. Marka Wadowskiego na wiceprezesa zarządu. Nowym członkiem zarządu będzie też Zbigniew Paprocki.