W 2016 roku Agencja zorganizowała  8 335 przetargów ograniczonych na dzierżawę  68,1 tys. ha, rozstrzygnięto 6 354 przetargi na dzierżawę 60,2 tys. ha. Wszystkie przetargi zorganizowano dla rolników zamierzających powiększyć  gospodarstwo rodzinne – podano w raporcie z działalności ANR w 2016 roku. 

Łącznie – od połowy 1990 do końca 2016 roku agencja zaoferowała w 229 tys. przetargów ograniczonych 373,7 tys. ha do dzierżawy. Rozstrzygnięto 19,3 tys. przetargów na dzierżawę 321,6 tys. ha  - w tym 268 tys. ha dla rolników zamierzających powiększyć  gospodarstwo rodzinne.

W ubiegłym roku agencja wydzierżawiła z Zasobu 59,4 tys. ha na podstawie 8,7 tys. zawartych umów.

Przeprowadzono 14,1 tys. przetargów na dzierżawę 75,2 tys. ha. Rozstrzygnięto 10,4 tys. przetargów na dzierżawę 65,3 tys. ha. 

Jak z tego wynika, ok. 5 tys. ha (mniej niż jedna dziesiąta) trafiło w ubiegłym roku do dzierżawców innych, niż stających do przetargu ograniczonego.

Dzierżawią ziemię zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Od początku działalności agencji do końca 2016 roku osoby fizyczne zawarły z agencją (narastająco) aż 98 proc. wszystkich umów dzierżawy, umowy te obejmowały jednak tylko 62 proc. wydzierżawianej powierzchni. Osoby fizyczne dzierżawiły najczęściej nieruchomości o małych obszarach, 45 proc. liczby zawartych umów dotyczy nieruchomości mniejszych niż 1 ha. Osoby prawne częściej dzierżawiły nieruchomości duże, zwłaszcza w przedziale 100 - 500 ha (22% liczby umów zawartych przez te osoby).

Relatywnie niewielką grupę dzierżawców stanowią podmioty z udziałem kapitału zagranicznego – ocenia ANR w przedstawionym raporcie. Szacuje się, że na koniec grudnia 2016 roku w dzierżawie przez cudzoziemców znajdowało się ok. 71,2 tys. ha, a w dzierżawie przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, nie będące cudzoziemcami ok. 27,3 tys. ha nieruchomości Zasobu.

Chociaż więc ANR ocenia udział zagranicznych dzierżawców jako niewielki, trzeba zauważyć, że użytkują oni więcej gruntów, niż w ubiegłym roku trafiło do rolników w ramach przetargów na dzierżawę.

Wśród dzierżawców będących cudzoziemcami dominują  (pod względem liczby zawartych umów) inwestorzy niemieccy, duńscy, holenderscy i francuscy – 71%, a według powierzchni – podmioty brytyjskie, niemieckie, duńskie i holenderskie (około 58 tys. ha, tj. blisko 79% powierzchni pozostającej w dzierżawie cudzoziemców).

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w dzierżawie znajdowały się nieruchomości Zasobu o powierzchni 1 021,7 tys. ha, tj. o 2,2 tys. ha mniej, niż wynosiła powierzchnia będąca w dzierżawie na koniec grudnia 2015 roku.

W 2016 roku z dzierżawy „powróciło” 61,5 tys. ha.

Przeciętny czynsz dzierżawny dla umów zawartych w 2016 roku, w równowartości pszenicy, oferowany przez dzierżawców za grunty rolne wynosił 12,6 dt za 1 ha. Przeciętny czynsz za grunty rolne (bez czynszu za budynki i budowle) dla wszystkich trwających umów dzierżawy na koniec 2016 roku stanowił natomiast równowartość 4,5 dt pszenicy za 1 ha.