Biznesplan rolniczy ma nie tylko na celu oszacowanie realnych kosztów i strat jakie niesie za sobą realizację nowej inwestycji. Biznesplan jest często niezbędnym dokumentem do pozyskania dodatkowych środków finansowych np. na restrukturyzację gospodarstwa. Czemu warto planować inwestycje z biznesplanem? Na to pytanie odpowiadają eksperci finansowi.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

 Co daje biznesplan w gospodarstwie rolnym?

Jak podkreśla Anna Ratajczyk, właścicielka biznesplan-24.pl, planując rozpoczęcie inwestycji, na mniejszą lub większą skale istotne jest sporządzenie nie tylko podstawowych założeń projektu, czyli konkretnego planu wydatków i przychodów, ale także sporządzenie dokumentu, który będzie zawierał szczegółowy opis planowanych do podjęcia działań.

- W dokumencie tym zostanie zaprezentowany podmiot, którego dotyczą planowane do podjęcia działania oraz zostaną przedstawione inne, istotne elementy pozwalające ocenić potencjał zamierzenia inwestycyjnego, określone zostaną możliwości finansowe i perspektywy realizacji założonego planu inwestycyjnego - dodaje Anna Ratajczyk, właścicielka biznesplan-24.pl

Z kolei Jakub Markiewicz, właściciel Centrum Analiz Eco Finance zauważa, że biznesplan w gospodarstwie wyznacza poziom, który chciałby osiągnąć rolnik, a także określa cele finansowe, które zamierza zrealizować w danym czasie.

- Należy jednak wziąć pod uwagę to, że tworząc biznes plan tworzy się wizję przyszłości, która jest niepewna i którą trudno zdefiniować. Niepewność ta wynika z kilku niewiadomych, których nie można przewidzieć, między innymi:  sytuacja makroekonomiczna, otoczenie prawne gospodarstwa rolnego oraz ceny na rynkach rolnych - przestrzega Jakub Markiewicz, właściciel Centrum Analiz Eco Finance .

Od czego zacząć przygotowanie biznesplanu?

Jak zauważa Jakub Markiewicz, właściciel Centrum Analiz Eco Finance, rozpoczynając proces tworzenia biznes planu należy uświadomić sobie, że wizja przyszłości naszego gospodarstwa rolnego, którą zakreślimy w biznes planie, powinna zostać określona na podstawie wniosków wyciągniętych z dotychczasowej działalności.

- Każdy rolnik zna potencjał swojego gospodarstwa. Jest w stanie określić wydajność uprawianych gruntów oraz wydajność produkcji zwierzęcej, osiągane ceny sprzedaży, koszty zakupu środków do produkcji rolnej,  itd. Jednocześnie jest w stanie wskazać na ryzyka, które zmaterializowały się w dotychczasowej działalności i wpłynęły na osiągane wyniki - podkreśla Jakub Markiewicz, właściciel Centrum Analiz Eco Finance. - Tworząc biznes plan należy zatem najpierw zagłębić się w przeszłość naszej działalności. Zastanowić się nad czynnikami, które mają wpływ na wyniki gospodarstwa rolnego. Dogłębna analiza retrospektywna pozwoli na dokładniejsze spojrzenie w przyszłość i określenie celów finansowych i jednoczesne określenie czynników ryzyka, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki - dodaje ekspert Centrum Analiz Eco Finance.

Przyjmując założenia do biznes planu poprzedzone analizą dotychczasowych wyników powinniśmy także stosować podejście ostrożnościowe, szczególnie dotyczące wzrostu przychodów w kolejnych latach oraz poziomu kosztów.

- Oczywiście wszystko to powinno zostać połączone z celem, dla którego tworzymy biznes plan. Jeżeli staramy się o pozyskanie zewnętrznego finansowania na realizację inwestycji, to przeprowadzane analizy powinny uwzględniać wartość dodaną, która ma dana inwestycja przynieść w naszym gospodarstwie rolnym - podsumowuje Jakub Markiewicz

Anna Ratajczyk, właścicielka firmy biznesplan-24.pl także jest zdania  że określenie  podmiotu, zakres działalności jakie może realizować zgodnie z prawem pozwala w dalszej kolejności ocenić posiadany majątek, zobowiązania a także potrzeby i kierunki rozwoju, co ułatwi przygotowanie biznesplanu.

- Na wstępie istotne jest określenie podmiotu podejmującego się realizacji inwestycji, w omawianym przypadku będzie to np. właściciel gospodarstwa rolnego lub inwestor planujący rozpocząć działalność związaną z rolnictwem. Dlatego też poniżej przytoczymy podstawowe pojęcia związane z tematem biznes planów dla branży rolniczej a w dalszej kolejności przedstawimy korzyści sporządzania takich dokumentów - zauważa Anna Ratajczyk, właścicielka firmy biznesplan-24.pl.

Jak dodaje Anna Ratajczyk, właścicielka firmy biznesplan-24.pl, pojęcie gospodarstwa rolnego precyzuje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.1984 nr 52 poz. 268) i zgodnie z zapisami ustawy oznacza obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub są w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Grunty podlegające opodatkowaniu, zgodnie z artykułem 1 wspomnianej ustawy są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, poza gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kontynuując wyjaśnianie podstawowych pojęć, we wspominanej Ustawie znajdujemy także definicję działalności rolniczej, która określona została jako związana z produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym również m.in. dotyczącą produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, chów i hodowla ryb.

- Określenie podmiotu realizującego inwestycje pozwala w dalszej kolejności ocenić posiadany majątek, zobowiązania a także potrzeby i kierunki rozwoju. Powyższe jest wstępem do przygotowania profesjonalnego dokumentu określanego biznesplanem, w oparciu o który możliwe jest uzyskanie finansowania, np. finansowania zewnętrznego i zrealizowania planów inwestycyjnych. W tym miejscu istotne jest podkreślenie roli sytuacji gospodarczej, która bezpośrednio oddziałuje na wszystkie podmioty działające na rynku, w tym także na podmioty z branży rolniczej - podsumowuje Anna Ratajczyk, właścicielka firmy biznesplan-24.pl.