We wtorek 8 kwietnia zarząd województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Teraz trafi on do Komisji Europejskiej, która ostatecznie go zaakceptuje.

- Ten Program Regionalny będzie inny niż dotychczasowy. Nie będzie już pieniędzy na infrastrukturę społeczną, czyli np. na obiekty sportowe czy rekreacyjne. Nie będzie projektów kluczowych realizowanych przez regiony, czyli takich, które nie podlegały konkursom. Komisja Europejska w następnych latach stawia przede wszystkim na konkurencyjność, która pobudzi gospodarkę, tak by powstawały nowe miejsca pracy - powiedział marszałek Jacek Protas.

Najwięcej pieniędzy, bo 310,3 mln euro w Regionalnym Programie Operacyjnym, samorząd województwa chce przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z tak zwaną "Inteligentną Gospodarką". Chodzi m.in. o wspieranie firm we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań oraz wykorzystanie badań naukowych w gospodarce.

257,3 mln euro wsparcia unijnego samorząd województwa chce przeznaczyć na infrastrukturę transportową. Będą to pieniądze na modernizację dróg lokalnych i szlaków żeglugowych na Wielkich Jeziorach Mazurskich a także na poprawę warunków przewozów kolejowych.

Na poprawę infrastruktury energetycznej, czyli np. na pomoc przedsiębiorcom w ograniczaniu strat zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przeznaczonych zostanie 246,7 mln euro. Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie ścieków czy zapobieganie klęskom żywiołowym przewidziano 147,3 mln euro.

Kolejne 212,4 mln euro zasili przedsięwzięcia, który przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, będą służyć zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 51,9 mln euro zostanie przeznaczonych na kulturę regionalną a 64,8 mln euro na obszary wymagające rewitalizacji. Nie będą jednak finansowane projekty służące wyłącznie odbudowie czy odnowie zabytków ale mające jednocześnie zaktywizować przy tym lokalną społeczność. Chodzi np. o modernizację zabytkowego obiektu, w którym powstanie centrum aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Przewidziano także wsparcie unijne dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chodzi o nowy sposób współpracy sąsiadujących ze sobą samorządów, które będą wspólnie realizować inwestycje. W warmińsko-mazurskim wydzielono trzy takie subregiony: Olsztyn, który ma dostać 58,4 mln euro, Elbląg 36,8 mln euro oraz Ełk dla którego przewidziano 17,9 mln euro. Wielkość tych kwot zależy od liczby mieszkańców.

Samorząd województwa przygotowując plan wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego opierał się na strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do 2025 roku. Ten dokument został przyjęty w ubiegłym roku przez radnych województwa. Strategia wyznacza kierunki rozwoju regionu i uzasadnia wspieranie konkretnych branż. Są to tak zwane inteligentne specjalizacje. Województwo warmińsko-mazurskie postawiło na branże: turystyczną, meblarską i drzewną a także produkcję zdrowej żywności.(PAP)