Panie Ministrze, tworzenie grup producentów rolnych w ostatnim okresie zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem…
Tak to prawda. Myślę, że w dużej mierze zainteresowanie to wynika z możliwości otrzymania dodatkowych funduszy na działalność grupy. Jednak wielu rolników napotyka problemy formalne związane z założeniem grupy producenckiej bądź też przekształceniem istniejącego stowarzyszenia czy spółdzielni w grupę producentów rolnych. Rozdrobnienie producentów powoduje trudności w sprostaniu coraz większym wymaganiom rynku. Mimo to w latach 2007-2008, a szczególnie w 2008 r., można było zaobserwować znaczący przyrost liczby grup producentów rolnych.

Rodzi się w związku z tym pytanie - kto i do jakich celów może utworzyć grupę producentów rolnych?
Grupę producentów rolnych w celu, między innymi poprawy efektywności gospodarowania oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, mogą utworzyć osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwa rolne, będące producentami jednego produktu rolnego lub grupy produktów. Celem działalności grup ma być dostosowanie produkcji do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.
Wszystkie powyższe kwestie dotyczące grup producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o Grupach producentów rolnych i ich związkach.

Dlaczego w obecnych czasach rolnik powinien przystąpić do grupy producentów rolnych?
Grupy producentów rolnych stwarzają nowe możliwości działania, umożliwiając obniżenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka. Połączenie oferty rynkowej wielu gospodarstw zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku. Otwiera również nowe kanały zbytu, z których pojedyncze gospodarstwa nie mogły korzystać. Wzmacnia także pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami produktów i dostawcami środków produkcji. Należy uznać, że potrzeba organizowania się rolników to w dzisiejszych realiach już konieczność, która pozwoli dostosować się do potrzeb rynku.

Grupy producentów rolnych mogą liczyć na pomoc finansową maksymalnie przez pierwsze pięć lat działalności . Czy wsparcie to jest wystarczające?
Pomoc grupom producentów rolnych przyznawana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie powyższe może być udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów przez okres 5 lat od momentu ich powstania. Pomoc ta jest wypłacana w formie ryczałtu maksymalnie przez pierwsze 5 lat działalności grupy w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach członków. W związku z tym, że w ramach działania „Grupy producentów rolnych” w PROW 2007-2013 wsparcie finansowe można otrzymać wyłącznie w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów rolnych, grupy mogą skorzystać z linii kredytowej nGP. Do tych kredytów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje dopłaty.

Z jakich jeszcze działań PROW mogą korzystać grupy producentów rolnych?
Grupy producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013, mogą być również beneficjentami działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, zaś ich członkowie mogą skorzystać także z pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Czy w Pana resorcie podejmuje się jakieś działania aby informacje na temat grup producentów rolnych zostały rozpowszechnione w całym kraju w celu zachęcania producentów do zakładania grup oraz zrzeszania się w nich? 
Resort rolnictwa koncentruje swoje działania przede wszystkim na tym, aby zapewnić jak najbardziej korzystne, przejrzyste i proste w zastosowaniu przepisy wykonawcze. Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół do spraw przeglądu regulacji prawnych dotyczących grup producentów rolnych i ich związków oraz spółdzielczości rolniczej. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołany Zespół ma na celu poprawę efektywności gospodarowania w rolnictwie oraz wypracowanie warunków do rozwoju grup producentów rolnych i odnowy spółdzielczości rolniczej. Priorytetowym zadaniem Zespołu jest współpraca z przedstawicielami grup już istniejących, tak aby można było zidentyfikować trudności z jakimi musieli się uporać oraz przepisy jakie przeszkadzały im w utworzeniu grupy. Efekty prac Zespołu wpłyną pozytywnie na poprawę gospodarowania w rolnictwie oraz będą stanowić podstawę do wypracowania warunków do dalszego rozwoju grup producentów rolnych i odnowy spółdzielczości rolniczej.
Zadaniem Zespołu ekspertów jest dokonanie przeglądu regulacji prawnych i ocena ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój grup producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej.

Wprowadzono wiele zmian w przepisach mam tutaj na myśli nowelizację Prawa spółdzielczego. Jakie daje korzyści?
- Jedną z form prawnych w jakie organizują się grupy producentów rolnych są spółdzielnie. Nowelizacja Prawa spółdzielczego, pozwoli utworzyć grupę producentów rolnych w formie spółdzielni przez pięć osób fizycznych, a nie, jak to było poprzednio, przez dziesięć.

Dużym sukcesem są również pozytywne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych…
- Tak. Zmniejszenie kapitału zakładowego spółek z o.o. pozytywnie wpłynęło na zwiększenie dostępności tej formy dla grup producentów rolnych. Minimalna wysokość kapitału zakładowego została zmniejszona z 50.000 zł do 5.000 zł.
Dzięki temu spółkę z o.o., w tym grupę producentów rolnych, będzie łatwiej założyć, gdyż potrzebny do tego będzie dziesięciokrotnie mniejszy kapitał. Warto zauważyć, że przedmiotem wkładu nie musi być gotówka, może to być także wkład niepieniężny np. grunt.
Ponadto łatwiej będzie prowadzić spółki już założone. Spółki o minimalnym kapitale zakładowym często stawały wobec sytuacji, w której nie mogły np. umorzyć udziałów wspólnika, gdyż wtedy wysokość kapitału zakładowego spadłaby poniżej ustawowego minimum. W takiej sytuacji musiały najpierw podwyższać kapitał, by potem dopiero umorzyć udziały, co zabierało dużo czasu i było kosztowne. Dzięki nowym zasadom prowadzenie już istniejącej spółki będzie więc łatwiejsze, gdyż będzie można „zejść” z kapitałem zakładowym poniżej dotychczasowego minimum, np. także jeśli wspólnicy będą chcieli wycofać część kapitału ze spółki. Warto również dodać, że możliwe będzie wznowienie działalności przez spółki, które działały za czasów obowiązywania Kodeksu handlowego, a które z różnych powodów nie były w stanie podwyższyć kapitału zakładowego do 50.000 zł i się rozwiązały.

Dziękuję za rozmowę z farmer.pl

Źródło: farmer.pl