Konkurs, objęty honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz szefa resortu rolnictwa, organizowany jest już po raz 13. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Tam też do 15 października należy przesyłać zgłoszenia.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W trzynastej edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2011 r. i pierwszej połowie 2012 r.

Chodzi o przedsięwzięcia rozumiane jako uruchomienie działalności gospodarczej lub nowe projekty w ramach już prowadzonego biznesu. Szansę na zwycięstwo mają wszystkie inicjatywy realizowane przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy, organizacje pozarządowe czy związki społeczno-zawodowe i branżowe rolników, przyczyniające się do rozwoju wsi i tworzące nowe miejsca pracy poza rolnictwem.

Do konkursu można również zgłaszać projekty realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania (mechanizm działania unijnej inicjatywy Leader). Mogą to być także przedsięwzięcia wykorzystujące w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii.

Zgłoszone inicjatywy będą oceniane w dwóch etapach. Na podstawie materiałów zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń jury wyłoni grupę nominowanych. Laureata konkursu poznamy po serii wizytacji terenowych w wybranych miejscowościach.

Przy ocenie inicjatyw jurorzy wezmą pod uwagę m.in. znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy, stan zatrudnienia na początku uruchomienia działalności oraz w połowie 2012 r., społeczną użyteczność przedsięwzięcia, jego perspektywiczny wpływ na rozwój gminy i społeczności lokalnej, innowacyjność rozwiązań oraz zakres wykorzystania lokalnego potencjału.

Atutem może być realizacja projektu z wykorzystaniem unijnych środków czy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Liczą się także dodatkowe dokumenty poświadczające np. bezpieczeństwo wytwarzanej żywności czy jakość wyrobów oraz wpisanie produktu na listę produktów tradycyjnych.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ogłoszenie wyników odbędzie się przed końcem marca 2013 roku.