Dzierżawa pod fotowoltaikę. Zawrzyj ją na maksymalnie 29 lat

Zwykle umowy dzierżawy zawierane są na okres 29 lat. Ekspert wyjaśnia, że nie jest możliwe zasiedzenie przez dzierżawcę, jako posiadacza zależnego, dzierżawionej nieruchomości nawet po upływie 30 lat.

Natomiast zgodnie z art. 695 §1 Kodeksu cywilnego dzierżawę zawartą na okres dłuższy niż 30 lat uważa się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony - podkreśla  Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - W zasadzie włączona jest możliwość rozwiązania wcześniejszego umowy przez wydzierżawiającego poza przypadkami opisanymi w umowie dotyczących zaległości czynszowych po stronie dzierżawcy.

Kiedy umowę o dzierżawę gruntów rolnych można rozwiązywać przed czasem jej upłynięcia?

Właściciel gruntów rolnych pod fotowoltaikę powinien dopilnować, aby w umowie precyzyjnie określić przypadki uprawniające go czyli wydzierżawiającego do rozwiązania umowy na skutek zaległości czynszowych.

Jak zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w  przypadku czynszu płatnego corocznie jednorazowo nie zabezpiecza należycie interesów wydzierżawiającego możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaległości obejmującej dwa pełne okresy płatności po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Zaległość uprawniająca rozwiązanie umowy powinna wynosić nie więcej niż trzy miesiące a dodatkowy termin do ostatecznej zapłaty najwyżej miesiąc. W przeciwnym razie wydzierżawiający może być pozbawiony przez wiele lat wpływów z czynszu przy niemożności rozwiązania umowy - podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - Znamienne jest, że proponowane umowy przewidują szerokie spektrum przypadków możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez dzierżawcę.

Rozwiązanie umowy przed uruchomieniem i po uruchomieniu instalacji OZE

Jak zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej należy tutaj odróżnić sytuację rozwiązania umowy przed uruchomieniem elektrowni oraz sytuację rozwiązania umowy po oddaniu elektrowni do eksploatacji 

Zwykle dzierżawcy zastrzegają sobie bezkosztową możliwość rozwiązania umowy w przypadku nie uzyskania z różnych przyczyn wymaganych prawem decyzji, braku możliwości zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nieuzyskania promesy przyłączeniowej od operatora sieci, trudności natury technicznej, geologicznej, wodno-prawnej uniemożliwiające realizację inwestycji. Opisane przypadki mogą nastąpić w początkowej fazie realizacji inwestycji dlatego dla zrównoważenia sytuacji stron umowy ważne jest określenie terminu ostatecznego rozpoczęcia prac budowlanych - podkreśla zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej - dodaje Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Dzierżawiący grunty jako właściciel fotowotlaiki nie może zastrzec bezkosztowego rozwiązania umowy

Jak zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej inna jest natomiast sytuacja, kiedy dzierżawca  gruntów pod fotowoltaikę zastrzega sobie możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy już w trakcie funkcjonowania elektrowni.

Właściciel gruntów przed podpisaniem umowy musi dokładnie sprawdzić z prawnikiem czy powyższe zapisy nie zostały zawarte w umowie. Jeżeli zostały,  ma prawo domagać się ich całkowitego usunięcia z umowy.

Nie do przyjęcia są zdawkowe określenie przypadków uzasadniających rozwiązanie umowy przez dzierżawcę  np. jeżeli eksploatacja elektrowni przestanie się opłacać, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawnych itd. - podkreśla  Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Należy mieć na względzie, że umowa dzierżawy gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną w zamyśle obu stron jest umową wieloletnią, która powinna tworzyć stabilny stosunek prawny pomiędzy stronami.

Wydzierżawiający decydując się na zawarcie takiej umowy ma prawo oczekiwać regularnych wpływów z czynszu przez wiele lat obowiązywania umowy i podobnie dzierżawca oczekuje zapewnienia mu stabilnego i nieprzerwanego korzystania z gruntu pod elektrownią w całym okresie obowiązywania umowy. Jednostronne zerwanie umowy w trakcie jej realizacji na etapie eksploatacji elektrowni  powinno się odbywać za odpowiednio długim wypowiedzeniem 9 2-3 lata lub też za zapłatą odstępnego wysokości 2-3 rocznych czynszów - podsumowuje Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.