Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), który umożliwia kontynuację, rozpoczętego jeszcze w okresie przedakcesyjnym, procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

  • Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
  • Oś 4 - Leader.
Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007 - 2013 wnioskodawcy złożyli ponad 6 mln wniosków. Zawarto prawie 5,3 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,42% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 47,6 mld zł.

Oś II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich obejmuje 4 działania. Działania rolno-środowiskowe, realizowane w gospodarstwach rolnych, przyczyniają się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich. Wspierane jest również gospodarowanie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie zalesiania gruntów rolnych i innych oraz inwestycje w zakresie ochrony i odtwarzania potencjału leśnego zniszczonego katastrofami naturalnymi, umożliwia poprawę stanu lasów w Polsce.

Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich jest osią o największej liczbie beneficjentów. Łącznie w ramach tej osi zawartych zostało 4,9 mln umów/decyzji na kwotę ponad 18 mld zł i wypłacono ponad 15 mld zł.

Płatnościami rolno-środowiskowymi objęto łączną powierzchnię wynosząca ponad 3,4 mln ha użytków rolnych. 871 tys. gospodarstw rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach dla gospodarowania otrzymało wsparcie w kwocie ponad 8 mld zł. Zalesiono ponad 69 tys. ha gruntów rolnych oraz odtworzono ponad 44 tys. ha lasów zniszczonych przez katastrofy i wykonano działania zapobiegawcze, związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu pożarowemu w lasach na powierzchni ponad 351 tys. ha.

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady projektów zrealizowanych w ramach Osi II PROW 2007-2013.

1. W roku 2012, w gospodarstwie położonym w gminie Bolków w województwie dolnośląskim, rozpoczęto, w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, realizację działań w zakresie produkcji ekologicznej, utrzymania ekstensywnych trwałych użytków zielonych, ochrony siedlisk lęgowych ptaków oraz utrzymania półnaturalnych łąk świeżych na obszarach Natura 2000.

W gospodarstwie prowadzona jest dodatkowo działalność agroturystyczna. Gospodarstwo posiada własny młyn z magazynem, przetwórnię orkiszu oraz piec chlebowy opalany drewnem. Pozyskiwana w ramach produkcji ekologicznej mąka orkiszowa wykorzystywana jest m.in. do wypieku chleba, ciast, ciasteczek oraz do wyrobu makaronu. Produkty wykorzystywane są na użytek własny, gości gospodarstwa agroturystycznego oraz do sprzedaży.

W roku 2012 gospodarstwo zostało wyróżnione w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Rolnik - Farmer Roku" za działalność na rzecz promowania rolnictwa ekologicznego.

Na realizację działań rolnośrodowiskowych rolnik otrzymał wsparcie blisko 40 tys. zł.

2. W ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych w gminie Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim został zrealizowany projekt polegający na wzmocnieniu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdów pożarowych w leśnictwach Kurki, Nidzica i Napierki. Wykonane prace polegały na przebudowie dróg o nawierzchni gruntowej na żwirową, wykonaniu jezdni i poboczy, rowów odwadniających i mijanek. Realizacja inwestycji związanej z modernizacją dróg dojazdowych pożarowych w trzech lennictwach gminy Nidzica, przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa w lasach oraz poprawiła warunki prowadzenia akcji ratowniczych, w tym dostępność i przejezdność dróg pożarowych dla pojazdów służb ratowniczych. Dostępność terenów leśnych dla pojazdów służb ratowniczych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o szybkości i skuteczności podjętych działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru lasu.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2,83 mln zł. Leśnictwa realizujące projekt otrzymały zwrot kosztów inwestycyjnych w wysokości 2,30 mln zł.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Artykuł opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.