„W ramach PROW 2004–2006 płatność rolnośrodowiskową na pakiet S02.: Rolnictwo ekologiczne otrzymało ok. 12 tys. rolników na łączną powierzchnię ok. 277 tys. ha, co stanowi 25 proc. całkowitej powierzchni pod zobowiązaniami w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2004–2006. W ramach pakietu 2.: Rolnictwo ekologiczne PROW 2007–2013 dopłaty otrzymało ok. 20 tys. rolników, a wsparciem objęto powierzchnię ok. 600 tys. ha, co stanowi 34 proc. całkowitej powierzchni pod zobowiązaniami w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013” – poinformowała wiceminister Zofia Szalczyk w odpowiedzi na interpelację posła Mariana Cyconia w sprawie wspierania małopolskich gospodarstw ekologicznych.

Jak zapewnia wiceminister, wsparcie dla gospodarstw ekologicznych będzie utrzymane w kolejnej perspektywie finansowej: „W kolejnej perspektywie finansowej na lata PROW 2014–2020 zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będzie również możliwość wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach osi II wspólnej polityki rolnej. Podobnie jak obecnie, wsparcie będzie można otrzymać z tytułu przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną lub utrzymania prowadzenia produkcji ekologicznej. Płatności będą udzielane tylko do wymagań wykraczających poza wymogi zasady wzajemnej zgodności oraz odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym na okres od 5 do 7 lat. Beneficjentami działania mogą być rolnicy i grupy rolników. W ramach działania: Rolnictwo ekologiczne, podobnie jak obecnie, rolnicy będą otrzymywać wsparcie za utracony dochód i poniesione koszty”.

Niestety niewiele wiadomo o konkretnych rozwiązaniach - trwają prace nad umową partnerską, która jest dokumentem strategicznym określającym kierunki wsparcia na lata 2014–2020 z różnych funduszy unijnych. Kształt poszczególnych działań będzie określony po zatwierdzeniu ustawodawstwa unijnego – wyjaśnia Szalczyk.