Zdaniem uczestników konferencji „10 lat funkcjonowania ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach" zorganizowanej przez Krajową Radę Spółdzielczą, kilka dni temu zakończonej w Warszawie, jest potrzeba uruchomienia działań zmierzających do wzmocnienia procesu organizowania się rolników w Polsce, dotyczących m.in. konieczności tworzenia trwałych struktur gospodarczych oraz ukierunkowania i stworzenia warunków bardziej powszechnego organizowania się rolników, aby przyspieszyć proces organizowania się producentów, zwłaszcza tych o średnim potencjale.

Do kolejnych kluczowych zaprezentowanych wniosków należy zaliczyć konieczność uruchomienia nowych możliwości lub dostosowanie wdrażanych działań (w tym m.in. wzmocnienie zachęt ekonomicznych, w szczególności zwiększenie wysokości pomocy finansowej dla grup producentów rolnych oraz rolników będących członkami grup w ramach działań PROW), celem ułatwienia działalności już powstałych grup, w szczególności ułatwienia ich współpracy, inwestowania i konsolidacji. Występuje pilna potrzeba tworzenia branżowych związków grup producentów rolnych. Niezbędne jest przy tym budowanie świadomości producentów rolnych w powyższym zakresie poprzez kontynuowanie działalności szkoleniowo - doradczej.

W PROW 2007-2013 sumę 140 mln EUR przeznaczono na wsparcie na utworzenie 350 grup liczących średnio 35 członków. Co prawda został już osiągnięty i znacznie przekroczony pierwszy cel programu, w latach 2007-2010 powstało już ponad 500 GPR, ale przy dużo niższej niż zakładano liczbie rolników (około 6,5 tys.).