Marszałek właściwy ze względu na siedzibę firmy jest ustawowo upoważniony do prowadzenia rejestru grup. Decyduje o uznaniu niezbędnych warunków za spełnione i o wpisie do rejestru grup. Wydaje w tym celu decyzję administracyjną, którą można zaskarżyć do ministra rolnictwa.

Każde z województw dokonuje własnej interpretacji ustawy i określa, jakie dokumenty trzeba załączyć przy wystąpieniu z wnioskiem o wpis do rejestru. Niektóre województwa podają na listach wymaganych pozycji nawet 15 załączników.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy zawiera: nazwę i siedzibę grupy, dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim, oznaczenie produktu lub grupy produktów, listę członków grupy.

Z ustawy wynika, że do wniosku o wpis trzeba dołączyć: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, akt założycielski, plan działania opracowany na co najmniej 5 lat, oświadczenia członków o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działu specjalnego produkcji rolnej.

Z innych przepisów wynika jeszcze konieczność dołączenia oświadczenia każdego z członków o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i dowodu uiszczenia opłaty skarbowej „za wydanie decyzji administracyjnej".

Rejestr grup jest jawny. Marszałek dokonuje w nim zmian, grupa ma więc obowiązek informowania o nich. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prezesa Agencji Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.
W przypadku gdy grupa przestanie spełniać określone w ustawie warunki - marszałek wyda decyzję o jej skreśleniu z rejestru.