Kiedy na rynku jest więcej towarów niż ludzie mogą ich kupić, szczególnie ważne staje się stworzenie struktur umożliwiających zdobycie rynków zbytu w kraju i za granicą. Taką właśnie rolę spełniać mogą grupy producentów rolnych, które są rozszerzeniem działalności prowadzonej przez rolników we własnych gospodarstwach rolnych. Grupy te podlegają jednak takim samym zasadom, jak inne podmioty gospodarcze działające na rynku. Dlatego ważne jest, aby przed założeniem grupy poznać zasady, które regulują ich funkcjonowanie.

Sprawdzić możliwości
Przed podjęciem decyzji o powołaniu grupy należy sprawdzić,  jakie są szanse, że spełni ona swoje zadanie i w jakiej formie powinna funkcjonować, aby to zadanie wypełniła jak najlepiej. Pierwszym krokiem powinno być zdobycie wiedzy o potencjalnych możliwościach rynkowych. Należy sprawdzić, jacy odbiorcy są na rynku, jak się rozwijają, czy pojawiają się nowi. Jakimi kryteriami kierują się odbiorcy i za co są skłonni zapłacić wyższą cenę. I wreszcie, jakie są możliwości zaoferowania nabywcom lepszych produktów od tych, które proponuje konkurencja.

Informacje o potencjalnych nabywcach warto zebrać w różnych źródłach. W miarę możliwości starajmy się ich odwiedzić, ustalić ich aktualne potrzeby i długoterminowe plany oraz przedstawmy swoje możliwości i plan działania.

Kolejny element to oszacowanie możliwości produkcyjnych potencjalnych członków grupy i określenie, jakie środki mogą przeznaczyć na działalność grupy. Opracować należy wstępną wersję umowy członkowskiej oraz plan zadań do wykonania, z zaznaczeniem, kto i kiedy ma je realizować. Plan powinien być przede wszystkim realny i jasno sformułowany. Musi zawierać informacje dotyczące produkcji, dla której grupa została powołana: technologii produkcji zapewniającej jednorodność i stałą jakość produktu, przechowalnictwa, transportu, wielkości produkcji. Niezbędne są dane na temat głównych odbiorców i konkurencji oraz dotyczące organizacji biura, administracji, ubezpieczenia, przechowywania danych itp.

Jaka forma prawna?
„Grupa producentów rolnych” to termin nieoznaczający konkretnej formy prawnej, lecz organizację, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania wyższych przychodów przez członków grupy. W polskim prawie jest kilka różnych form zrzeszania się producentów, m.in.: spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zrzeszenia, stowarzyszenia. Każda z tych form działa na podstawie innych uregulowań prawnych. 

Wyboru formy prawnej należy dokonać na koniec przygotowań tworzenia grupy – gdy znane są określone cele działania i sposób ich realizacji. Jak wskazują zarówno europejskie, jak i polskie doświadczenia, w przypadku grup producentów rolnych najwłaściwsze formy prawne to spółdzielnia i spółka z o.o.

Dlaczego spółdzielnia?
Zwolennicy spółdzielni podkreślają zalety tej formy, do których należą: niższy kapitał początkowy niż w spółce, podejmowanie decyzji zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos”, ustalanie przez samych członków wysokości potrzebnego kapitału, łatwość wstępowania i występowania, łatwość wykluczania, łatwiejsza i tańsza procedura tworzenia i prowadzenia firmy niż w spółce. Założenie spółdzielni wymaga jednak udziału co najmniej 10 członków (w przypadku spółki z o.o. wystarczy 5 członków). Jest to element, który często decyduje o wyborze formy prawnej.

Przygotowując statut lub umowę, należy dokładnie zapoznać się z ustawą, na której podstawie będzie działać nowa struktura. Statut spółdzielni powinien zawierać:

 • oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy”, z podaniem siedziby,
 • przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania (przy założeniu działania na czas określony),
 • wysokość wpisowego i udziałów, terminy ich wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie,
 • prawa i obowiązki członków,
 • zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,
 • zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania  i podejmowania uchwał,
 • zasady i tryb wyboru oraz odwołania członków,
 • zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat spółdzielni.

Statut musi także uwzględniać wszelkie postanowienia zawarte w ustawie Prawo spółdzielcze.     

A może spółka?
Spółka daje wiele możliwości podobnych do spółdzielni. Trzeba jednak znać dodatkowe wymagania. Przed dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka z o.o. musi zgromadzić 50 tys. zł kapitału zakładowego. Każda zmiana w składzie członków spółki wymaga też dodatkowej rejestracji w KRS (członkowie spółdzielni sami określają wysokość wpisowego i udziału, a zmiany osobowe nie wymagają zmian w dokumentach rejestracyjnych).

Umowa spółki musi zawierać:

 • nazwę firmy i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • postanowienia określające, czy wspólnik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Musi także respektować zapisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Może jednak stowarzyszenie?
Istnieje również możliwość utworzenia rolniczego zrzeszenia branżowego lub stowarzyszenia. Są to jednak formy, które nie pozwalają na prowadzenie pełnego obrotu gospodarczego i przez to są mniej polecane grupom producentów rolnych (ograniczenia dotyczą np. sprzedaży produktów poprzez grupę, a nie bezpośrednio przez producenta). Członkami tych form mogą być tylko osoby fizyczne, bez udziału osób prawnych. W przypadku zrzeszenia jest to co najmniej 10 członków, a przy stowarzyszeniu co najmniej 15. Uczestnictwo w tych formach opiera się na wpłacanych co roku składkach członkowskich, a nie na posiadaniu udziałów.

Żeby zostać przedsiębiorcą
W statucie (umowie) spółdzielnia lub spółka, ubiegające się o status grupy producentów, muszą uwzględnić wymagania Ustawy o grupach producentów i ich związkach. Od 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzająca obowiązek rejestracji wszelkich podmiotów, w tym organizacji producentów. Rejestracji dokonuje właściwy dla siedziby organizacji Wydział Gospodarczy KRS, po złożeniu wniosków wraz z załącznikami i wniesieniu opłaty. W ramach KRS utworzono 3 rejestry: przedsiębiorców, stowarzyszeń i dłużników niewypłacalnych.

Spółdzielnie i spółki z o.o. rejestrowane są w rejestrze przedsiębiorców. Opłaty za wpis wynoszą obecnie 1000 zł, za rejestrację zmiany – 400 zł, przyjęcie dokumentów – 40 zł. Opłaty za ogłoszenie (obowiązkowe) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszą 500 zł – przy pierwszej rejestracji, i 250 – przy rejestracji zmian.

Zarejestrowana w sądzie grupa staje się przedsiębiorcą. Przed rozpoczęciem działalności powinna jeszcze uzyskać:

 • statystyczny numer identyfikacyjny – REGON (we właściwym terytorialnie wojewódzkim urzędzie statystycznym),
 • a po otrzymaniu REGON-u złożyć wniosek o rejestrację w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu siedziby firmy, gdzie nadany zostanie numer identyfikacji podatkowej NIP.

Istnieje możliwość złożenia do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z wnioskiem o wpis także wniosków o nadanie numerów REGON i NIP. Sąd rejestrowy zobowiązany jest przesłać te wnioski do właściwych urzędów w terminie do 3 dni od dnia dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

Jako jednostka majątkowo wyodrębniona grupa producentów zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości  z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Należy także wybrać bank, poprzez który grupa będzie prowadzić swoje operacje finansowe. W przypadku zatrudnienia pracowników istnieje również obowiązek otwarcia rachunku we właściwym Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia, oraz zgłoszenia w Państwowej Inspekcji Pracy i Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Po wpis do marszałka
Powołanie i zatwierdzenie formy prawnej nie oznacza jeszcze utworzenia grupy producentów. Do tego niezbędna jest decyzja marszałka województwa (właściwy ze względu na siedzibę grupy), który ocenia, czy dana forma spełnia wymogi ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach i wydaje decyzję o wpisie go rejestru grup.

Wniosek o wydanie decyzji powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 • dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy,
 • oznaczenie produktu lub grupy produktów,
 • wypis z rejestru sądowego,
 • akt założycielski,
 • listę członków,
 • plan działania grupy na okres co najmniej 3 lat,
 • zgody wszystkich członków na przetwarzanie danych osobowych (na oddzielnych oświadczeniach lub na oświadczeniu zbiorczym podpisanym przez wszystkich członków).

Marszałkowie mogą ponadto wymagać:

 • uchwały upoważniającej zarząd grupy do złożenia wniosku,
 • nakazów płatniczych podatku rolnego lub dokumentów świadczących o płaceniu podatku z działów produkcji specjalnej,
 • umowy członkowskiej podpisanej między grupą a poszczególnymi jej członkami.

Rolnik może być członkiem tylko jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów. Rolnik wytwarzający różne produkty na skalę towarową (np. mleko i zboża) może być członkiem grupy w każdym z tych produktów.
Nie wyklucza to członkostwa producenta w organizacjach niemających statusu producentów rolnych.

Ważne dokumenty

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie  innych ustaw (Dz.U. Nr 88 z 2000 r., poz. 983 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych z dnia 4 lipca 2003 r.(Dz.U. Nr 138 z 2003 r., poz. 1319 z póz. zm.).
 • Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 210 z późn. zm.).
 • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 17 z 2001 r., poz. 209 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.).


Komentarz
Zdzisław Gumkowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego w Krajowej Radzie Spółdzielczej

„Promocja Tworzenia Grup Producentów Rolnych”, to projekt realizowany przez nas od listopada 2005 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego celem jest  odbudowa ruchu spółdzielczego na wsi przy wykorzystaniu istniejących możliwości organizacyjnych, lokalowych i kadrowych. Przeprowadziliśmy 16 spotkań wojewódzkich i 80 powiatowych (z 200 zaplanowanych). To rodzaj nieodpłatnych szkoleń, podczas których można uzyskać wiedzę m.in. z zasad organizowania grup producentów rolnych, wybory formy prawnej, procesu rejestracji, czy możliwości wsparcia. Nasi eksperci pomagają także nieodpłatnie przy tworzeniu konkretnych grup – np. opracowanie statutu, umowy, planu działania. Przy naszej pomocy powstało już 26 grup, ale to wciąż za mało. Dlatego nasza akcja obejmuje nie tylko szkolenia, ale także działania promujące z udziałem mediów. Zapraszamy także na naszą stronę internetową: http://www.krs.com.pl/

Źródło: "Farmer 22/2006