Na rynku krajowym skontrolowano 2 053 produkty, a w obrocie z zagranicą 9 968. Przeprowadzono również kontrole na wniosek producentów i wydano 63 świadectwa jakości 8 produktów tradycyjnych (rogal świętomarciński, pierekaczewnik, oscypek, bryndza podhalańska, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, olej rydzowy, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich) objętych ochroną unijną. Świadectwa potwierdzają, że produkty zostały wytworzone zgodnie z zasadami określonymi w ich specyfikacji, która była podstawą do rejestracji nazwy przez Komisję Europejską.

W III kwartale przeprowadzono siedem kontroli w siedzibach jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym oraz czynności sprawdzające w 22 przetwórniach ekologicznych i u 103 producentów ekologicznych. W tym czasie Główny Inspektor JHARS wydał też dwóm importerom, upoważnienia do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z państwa trzecich niewymienionych na liście stanowiących załącznik III rozporządzenia Komisji (EWG).

Ponadto przeprowadzono 7 kontroli ex-post u beneficjentów, którzy otrzymali środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach czterech mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

W III kwartale 2009 roku wydano 702 decyzje administracyjne, z czego 508 na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 43 na podstawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i 11 na podstawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń oraz o produktach tradycyjnych.

W tym czasie nałożono kary pieniężne w wysokości 314,810,90 zł (226 decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 40 a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). Wysokość średniej kary wyniosła 1393 zł.
Ponadto wydano 308 zaleceń pokontrolnych, obligujących przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie oraz skierowano do innych instytucji i organów ścigania 13 wniosków o wszczęcie postępowania z urzędu. Nałożono grzywnę na 281 osób fizycznych winnych wystąpienia nieprawidłowości na ogólną kwotę 64,5 tys. zł.

Źródło: IJHARS