Podstawowym celem przedsięwzięcia PARP o nazwie „Polskie klastry i polityka klastrowa” jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. PARP oferuje środki na rozwój klastrów. Ponadto niemal każde województwo zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi dedykowało środki na powstanie i rozwój klastrów w regionie.

Główną barierą rozwoju klastrów jest zaufanie i otwartość przedsiębiorców oraz bariery prawne. Podmioty funkcjonujące w klastrach i współpracujące z klastrami oraz koordynatorzy i animatorzy klastrów często nie potrafią dostrzec wymiernych korzyści płynących z efektu skali i synergii, jak również z przynależności do sieci klastrów.

Realizacja działania PARP odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie na podmioty tworzące klastry, funkcjonujące w nich oraz działające na ich rzecz oraz poprzez wspieranie i kształtowanie polityki rządu i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla rozwoju i działania klastrów. Z tego względu projekt podzielony został na dwa działania:

Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce poprzez upowszechnianie i popularyzowanie informacji związanych z ich powstawaniem i funkcjonowaniem oraz budowanie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i komunikacji, jak również promowanie klastrów i ich osiągnięć.

Działanie 2: Wsparcie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej poprzez budowanie między nimi przestrzeni dialogu. Realizacją tego działania zajmuje się grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Celem działania 2 jest wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata. Służą temu wnioski i rekomendacje wynikające z obecnie realizowanej polityki w obszarach mających wpływ na rozwój klastrów w Polsce oraz analiza zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk.

Promowanie klastrów widoczne jest również w Lubuskiem. - Nasze doświadczenia w zakresie tworzenia klastrów są skromne. Dlatego tym bardziej dziękuję za promowanie idei klastrowej. Rozwój gospodarczy jest jednym z priorytetów zarządu województwa. W lutym powstała Lubuska Strategia Innowacji. Ale żadne dokumenty nie zastąpią nam działania. Żeby osiągnąć cel, potrzeba stworzenia platformy współpracy. Jest to możliwe m.in. dzięki dokapitalizowaniu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funduszu poręczeń kredytowych i funduszu pożyczkowego. Przed nami konkursy na dotacje z Krajowej Rezerwy Wykonania i nowa perspektywa programowania. Tu w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będziemy stawiać przede wszystkim na projekty badawcze, innowacyjne i nowoczesne - mówiła marszałek Elżbieta Polak podczas uroczystego otwarcia konferencji. Mówiła również m.in. powstających w regionie parkach technologicznych, w których faktycznie będzie realizowany transfer wiedzy do biznesu. - To świetny początek dla Lubuskiego. Mamy potencjał i nakreślone ambitne cele. Mam nadzieję, że uda nam się również skorzystać z dobrych praktyk naszych sąsiadów - dodała marszałek.