W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie podejścia Leader. Zgodnie z projektem rozporządzenia EFRROW na jego realizację przeznaczyć trzeba co najmniej 5% łącznego budżetu przyszłego programu. Nowym zaproponowanym przez KE rozwiązaniem dotyczącym Leader jest możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii rozwoju również z udziałem innych niż EFRROW funduszy UE. Instrumenty wsparcia przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VI - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa, i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, w podejściu Leader, będą przyczyniać się do dalszego rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich poprzez m.in. kontynuację działań na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości życia oraz realizację oddolnych strategii.

Planowane do realizacji instrumenty będą również wspierać integrację społeczności lokalnych poprzez ułatwianie tworzenia lokalnych grup działania i wzmocnienie potencjału już istniejących LGD. W tym celu planuje się zapewnienie Wsparcia przygotowawczego obejmującego budowanie zdolności do zarządzania lokalnymi strategiami, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w przygotowania i wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). W ramach wsparcia refundowane będa również koszty związane z opracowaniem LSR, w tym koszty badań, analiz, opracowań i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi oraz koszty doradztwa.

Lokalne Grupy Działania będą również, tak jak w obecnej perspektywie finansowej, otrzymywać zwrot ponoszonych kosztów bieżących funkcjonowania LGD, niezbędnych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem LSR.

W celu zapewnienia dalszego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w ramach podejścia Leader zakłada się realizację szerokiej gamy działań w ramach wdrażania LSR.

Wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz rozwojem przedsiębiorczości. Szkolenia finansowane w ramach LSR stanowić będą uzupełnienie oferty szkoleniowej podmiotów specjalizujących się w podnoszeniu kompetencji, aktywizacji i reorientacji zawodowej oraz dotyczyć będą indywidualnych odbiorców zgłaszających się do LGD. Szkolenia będą adresowana przede wszystkim do rolników i osoby długotrwale pozostające bez pracy.

Rozwój gospodarczy małych miejscowości wiejskich, w dużej mierze zależy od dochodów ich mieszkańców. Wspierane będą projekty inwestycyjne z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz dotyczące rozwoju już istniejących. W celu ułatwiania podejmowania przez rolników działań na rzecz różnicowania dochodów w ich gospodarstwach w ramach realizacji LSR planuje się wsparcie rozwoju infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej rolnikom tzw. inkubatory kuchenne.

W ramach realizacji LSR wspierane będą również działania w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci krótkich łańcuchów żywnościowych, budowy i modernizacji rynków lokalnych i rozwoju usług turystycznych.

Ponadto społeczności lokalne z obszaru LGD będą mogły realizować przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury lokalnej przyczyniającej się do poprawy warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. W celu uatrakcyjnienia małych miejscowości planowana jest realizacja działań przyczyniających się do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.

Zapewnienie kompleksowych rozwiązań służacych rozwojowi lokalnemu planowane jest poprzez kontynuację wdrażania projektów współpracy realizowanych przez LGD, przyczyniających się do osiągnięcia określonych w LSR celów, wszystkich LGD w nim uczestniczących. W ramach w/w wsparcia realizowane będą przedsięwzięcia, których realizacja samodzielnie przez każdego z partnerów nie byłaby możliwa lub byłaby możliwa w znacznie mniejszym zakresie, przy poniesieniu analogicznych nakładów (finansowych, czasowych i organizacyjnych).

Jakość i skuteczność realizacji LSR zależy w znacznej mierze od zaangażowania społeczności lokalnych, partnerów społeczno - gospodarczych i instytucjonalnych w proces przygotowania i we wdrażanie strategii na obszarze objetym działaniem LGD. W ramach podejscia Leader w nowym programie planowane jest wsparcie finansowe działań LGD na rzecz włączenia mieszkańców wsi w działania na rzecz rozwoju obszarów objetych LSR. Dodatkwo w celu aktywizacji społecznosci lokalnych realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji inicjatyw podejmowanych przez LGD oraz obszaru objetego Lokalną Strategią Rozwoju.

Przedstawione wyżej propozycje zostały zawarte w projekcie programu, który podlega procesowi konsultacji. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu PROW 2014-2020, program zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Zakończenie prac nad projektem programu nastąpi po przyjęciu przepisów wspólnotowych dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Artykuł opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.