Tworzenie grup producentów rolnych może być dzisiaj  podwójnie korzystne, bowiem uruchomione zostały różne formy wsparcia, z których już można skorzystać. A dowodem są grupy korzystające obecnie z takich funduszy.

Ilu nas?
Od 1 stycznia 2006 roku marszałek województwa, właściwy ze względu na siedzibę grupy, ocenia spełnienie wszystkich warunków i decyduje o wpisie do rejestru grup producentów rolnych. Do 31 sierpnia br. zarejestrowano 142 grupy producentów rolnych zrzeszające 16 725 członków.

Bardzo zróżnicowany jest stan zorganizowania w poszczególnych branżach. Najwięcej grup producentów rolnych utworzyli rolnicy produkujący trzodę chlewną i zboża.

Nowe grupy najskuteczniej są rejestrowane w województwach:  wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najmniej powstało ich w warmińsko-mazurskim, lubuskim, łódzkim i świętokrzyskim. W województwie śląskim nie powstała w tym okresie ani jedna grupa.

Dla kogo pieniądze?
Grupy, które zostały wpisane do rejestrów wojewodów do 30 kwietnia 2004 r., otrzymują pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej z budżetu krajowego, która jest obliczana procentowo od udokumentowanych rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, z uwagi na które grupa została utworzona, i wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Kwota nie może przekroczyć kosztu założenia grupy i rocznego kosztu jej działalności administracyjnej. Wynosi ona: 5 proc. – w pierwszym, 4 proc. – w drugim, 3 proc. – w trzecim, 2 proc. – w czwartym i 1 proc. – w piątym roku (od udokumentowanych rocznych przychodów), przy czym nie może być wyższa niż określona wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bez nagród z zysku, którego  wysokość jest ogłaszana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (80-krotność – w pierwszym, 64-krotność – w drugim, 48-krotność – w trzecim, 32-krotność – w czwartym i 16-krotność – w piątym roku).

– W 2002 r. za pierwszy rok swojej działalności 13 grup producentów rolnych otrzymało pomoc w wysokości 829 tys. zł. W 2003 r. takiej pomocy udzielono 31 grupom producentów w wysokości 2,4 mln zł, w 2004 r. – 61 grupom producentów na kwotę 7,6 mln zł, natomiast w roku 2005 – 48 grupom na kwotę 2,7 mln zł.

Grupy producentów rolnych wpisane do rejestrów wojewodów po 1 maja 2004 r. uzyskują pomoc finansową na zasadach zgodnych z zapisami Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości sprzedanej produkcji w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy: 5 proc – w pierwszym i drugim roku, 4 proc. – w trzecim,  3 proc. – w czwartym i 2 proc. – w piątym roku – wartości produkcji sprzedanej (gdy wartość ta nie przekracza 1 mln euro). Gdy wartość produkcji sprzedanej przekroczy 1 mln euro, kwota wsparcia wynosi analogicznie: 2,5 proc. – w pierwszym i  drugim roku, 2 proc. – w trzecim oraz 1,5 proc. – w czwartym i piątym roku. Równocześnie jednak w żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty: 100 tys. euro – w pierwszym i drugim roku, 80 tys. euro – w trzecim, 60 tys. euro – w czwartym i 50 tys. euro – w piątym roku.

Do 31 sierpnia 2006 r. 56 grup złożyło wnioski o przyznanie pomocy za pierwszy rok swojej działalności. Przyznano ją 53 grupom, które spełniły wszystkie warunki (25. już wypłacono pieniądze na łączną kwotę 4,5 mln zł. Pozostałe dotacje są w trakcie realizacji).

Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o kredyt na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i na usługi dla rolnictwa (linia kredytowa oznaczona symbolem GP). Do tej pory z linii GP udzielono kredyty:

  • 2002 r. – 1 kredyt na  kwotę 448 tys. zł,
  • 2003 r. – 7 kredytów na kwotę 4 mln zł,
  • 2004 r. – 10 kredytów na kwotę 3,7 mln zł,
  • 2005 r. – 7 kredytów na kwotę 5 mln zł.

Grupy producentów rolnych mogą również zostać zwolnione z podatku od nieruchomości od budynków i budowli nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych, oddanych do użytkowania, wykorzystywanych przez grupy na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu grup do rejestrów właściwych wojewodów – przez 5 lat od dnia uzyskania wpisu do rejestru grup.

Należy pamiętać, że grupa producentów rolnych posiada równocześnie formę prawną, która stwarza dodatkowe możliwości. Będą one mogły m.in. skorzystać z wielu form unijnego wsparcia, poza tymi, które są przeznaczone bezpośrednio na założenie i organizację grup. Spośród 22 działań przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, aż z 8 mogą skorzystać członkowie grup jako forma zorganizowana lub jako producenci rolni. Będziemy pisali o tych działaniach w kolejnych numerach FARMERA.

Autorka jest głównym specjalistą ds. grup producentów rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: "Farmer" 22/2006