Jak podkreślają działacze KRS, z analizy dotychczasowego procesu gospodarczego organizowania się rolników wynika, że trzeba przygotować rozwiązania, które pomogą im stać się beneficjentami procesów rynkowych, a nie ograniczą ich tylko do roli dostarczycieli surowców sprzedawanych pośrednikom po niskich cenach, pośrednikom w dodatku zaopatrujących ich w środki do produkcji po cenach detalicznych, a więc najwyższych na rynku, znacznie wyższych od cen hurtowych.

- Korzyści wspólnego działania na rynku mogą przynieść rolnikom jedynie trwałe struktury gospodarcze. Taką strukturę mogą stanowić wyłącznie funkcjonujące zgodnie z międzynarodowymi zasadami podmioty spółdzielcze. Jest to forma najbardziej trwała i sprawdzona zarówno w krajach UE-15, jak i wielu innych krajach. W tzw. starych krajach Unii Europejskiej rolnicy, wstępując do spółdzielni, korzystają z lepszych warunków sprzedaży produktów, znacznie większej gwarancji uzyskania lepszych cen (pewnego minimum) za swoje produkty, korzystania z zawieranych kontraktów przez spółdzielnie oraz prowadzonego marketingu i reprezentowania interesów spółdzielni przez ich związki - mówi Alfred Domagalski, prezes zarządu Krajowej rady Spółdzielczej

Przewiduje się, że obecne działania nie doprowadzą do zorganizowania producentów w Polsce w okresie najbliższych 5-10 lat w stopniu pozwalającym prowadzić im stabilną i opłacalną działalność rolniczą w warunkach coraz większej globalizacji i koncentracji handlu, zdaniem Domagalskiego niezbędne jest więc pilne opracowanie i wdrożenie „Narodowego Programu tworzenia i rozwoju struktur gospodarczych rolników - ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej".
Program ten powinien przewidywać wypracowanie rozwiązań prawnych, ułatwiających tworzenie i funkcjonowanie grup i ich związków, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych, praktyczną pomoc przy zakładaniu grup producentów rolnych i ich związków, wsparcie budowy trwałych branżowych struktur gospodarczych zorganizowania rolników oraz działania na rzecz zwiększenia zorganizowanych producentów w przetwórstwie.
Ponadto należy zapewnić wsparcie tworzenia grup producentów rolnych i ich związków w latach 2014-2020. Wsparcie powinno zapewniać możliwość rozwoju bazy przetwórczej i budowy centrów logistycznych przez branżowe związki gospodarcze grup. Działania programu powinny być zróżnicowane i dostosowane do skali produkcji organizujących się rolników. W ocenie KRS ważnym elementem wdrażania Programu byłoby również wykorzystanie do tego procesu funkcjonujących spółdzielni rolniczych, które nadal prowadzą obrót produktami rolnymi i których członkami są w większości producenci rolni.
Narodowy program powinien też wskazywać instytucję/organizację, która byłaby odpowiedzialna za jego wdrożenie. Powinna to być instytucja/organizacja przygotowana organizacyjnie, technicznie i kadrowo do pełnienia tej ważnej roli.

- Udział zorganizowanych producentów w organizacji rynku produktów rolnych w Polsce jest niski, a tempo organizowania się producentów nie gwarantuje osiągnięcia do 2013 roku ¼ stanu zorganizowania rolników w państwach „starej" Unii, co stawia naszych producentów w znacznie gorszej pozycji konkurencyjnej. Proces ten będzie wymagał dalszego wspierania ze środków UE na lata 2014 - 2020 - dodaje prezes KRS.