Nie będzie to jednak obowiązek. Takie rozwiązanie ma szczególne uzasadnienie w przypadku małych ośrodków, które obecnie borykają się z dużymi problemami, także finansowymi.

Kolejnym celem nowelizacji jest doprowadzenie do zgodności z rozwiązaniami ustawy o samorządzie województwa. W 2009 r. jednostki doradztwa rolniczego przeszły pod nadzór sejmiku województwa, ale część kompetencji ma także zarząd województwa. Obecnie ODR-y w całości będą podlegały zarządowi województwa.

Ustawa wprowadza zmiany w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy ośrodkach wojewódzkich. W jej skład będą wchodzić m.in.: po jednym przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa, 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, działające na obszarze województwa, 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 16 listopada br., jej przepisy mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu.