W związku z informacjami szeroko komentowanymi w mediach dotyczącymi zanieczyszczenia ochratoksyną A mąki i pieczywa informujemy, że dotychczasowe działania podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie potwierdzają istnienia zagrożenia dla życia i zdrowia, niemniej jednak podjęte specjalne środki  w tym zakresie są kontynuowane.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, poza rutynową kontrolą, wzmocniła nadzór nad zakładami przemysłu zbożowo - młynarskiego, piekarniami oraz innymi zakładami, stosującymi jako główny surowiec mąkę i inne przetwory zbożowe. Aktualnie przeprowadzane są kontrole u przedsiębiorców i pobierane próbki do badań w kierunku ochratoksyny A. Są to działania podjęte zgodnie z tzw. "zasadą ostrożności", ponieważ rutynowo Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza ok. 800 badań laboratoryjnych rocznie w kierunku mykotoksyn, w tym ochratoksyny A. Takie działania będą kontynuowane w roku 2007r. i w latach kolejnych.

Równocześnie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z zatwierdzonym w listopadzie 2006 r. Ramowym Planem Kontroli na rok 2007, od dnia 22 stycznia realizuje  planowaną kontrolę jakości handlowej przetworów zbożowych.

W ramach tej kontroli, którą przeprowadzać będą wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w całym kraju kontrolą zostanie objętych łącznie ok. 130 zakładów przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Jednym z elementów kontroli  jest również pobór  próbek różnych typów mąki pszennej i żytniej w celu dokonania badań w zakresie jakości handlowej.
Na szczeblu wojewódzkim będzie kontynuowana bezpośrednia współpraca pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stosowne polecenie wydał Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podległym jednostkom. Inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ramach swojego obszaru nadzoru zwrócą szczególną uwagę na cechy organoleptyczne produktów zbożowo-młynarskich, zarówno samej mąki jak i ziarna zbóż, mogące wskazywać na zmiany jakościowe surowców i produktów świadczące o potencjalnym zagrożeniu ochratoksyną A.
W ramach współpracy wszelkie stwierdzone nieprawidłowości i podejrzenia będą przekazywane organowi urzędowej kontroli żywności - Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która będzie wykonywała badania analityczne w kierunku mykotoksyn. Wszystkie badania zostaną wykonane w akredytowanych urzędowych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi