Pomoc finansowa jest skierowana do wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Umożliwiają to rozporządzenia ministra rolnictwa do znowelizowanej ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Grupy wtępnie uznane
Łączenie się rolników w spółdzielnie czy związki nie oznacza jeszcze, że dany podmiot dostanie pieniądze. O taką pomoc mogą się bowiem ubiegać grupy, które nie są w stanie spełnić warunków pełnego uznania, a więc często nie mają jeszcze wyposażenia technicznego, brakuje im też doświadczenia w zarządzaniu i marketingu. Status wstępnego uznania – podobnie jak status uznania – od 1 stycznia 2006 r. nadaje marszałek województwa, właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów. O taki status mogą się ubiegać grupy składające się co najmniej z pięciu członków, a ich produkcja musi wynosić minimum 50 tys. euro rocznie. Grupa ubiegająca się o wstępne uznanie ma obowiązek przedstawić plan dochodzenia do uznania podzielony na roczne okresy (strategia produkcji i sprzedaży, analiza kosztów). Okres jego realizacji nie może przekroczyć pięciu lat od daty zaakceptowania.

Pomoc finansowa
Grupa wstępnie uznana może starać się o wsparcie, jeżeli inwestycja lub jej etap zostały ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania i udało się je zrealizować. Wymaga się też, aby grunt, na którym jest realizowana inwestycja (również budowle) stanowił własność grupy lub był wieczyście przez nią użytkowany. Jeśli tak nie jest, zwrot kosztów dotyczy tylko nabycia i montażu maszyny czy urządzenia (niezbędnych do przygotowania towaru do sprzedaży) w budynku będącym w posiadaniu członka grupy lub innego podmiotu.

Aby otrzymać pomoc finansową, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw musi złożyć do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rynku stosowne dokumenty, np.:

 • oświadczenie lub dokument potwierdzający zrealizowanie inwestycji lub jej etapu,
 • fakturę (lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej) będącą dowodem poniesionych kosztów,
 • aktualny kosztorys inwestycji i pozwolenie na budowę.

Konieczne są również oświadczenia, że:

 • grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których jest ona realizowana, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy,
 • nabycie gruntu (w tym rolnego) jest związane z realizacją inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania,
 • zbycie inwestycji objętej dofinansowaniem nie nastąpi przed upływem 5 lat od dnia nabycia maszyny, urządzenia lub środka transportu albo 10 lat w wypadku oddania do użytku budynku lub budowli.

Ile mozna dostać?
Grupy mogą otrzymać zwrot nawet do 75 proc. kosztów inwestycji – 50 proc. ze środków unijnych, a 25 proc. z krajowych. Według przepisów unijnych, udział kraju w finansowaniu musi wynosić od 5 do 25 proc. Ze względu na to jednak, że producenci owoców i warzyw w Polsce są słabo zorganizowani, zadecydowano, aby poziom wsparcia finansowego był najwyższy. Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR.

Jeżeli grupa producentów osiągnie status uznanej organizacji producentów w trakcie realizacji rocznego lub półrocznego etapu realizacji planu dochodzenia do uznania, pieniądze zostaną wypłacone za zrealizowany etap. W wypadku zbycia maszyn czy środków transportu (przed upływem 5 lat od dnia nabycia) albo budynku czy budowli (przed upływem 10 lat od dnia nabycia) grupa będzie musiała zwrócić pomoc finansową w części dotyczącej zbytej inwestycji wraz z ustawowymi odsetkami.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (DzU z 2006 r, Nr 16, poz. 121).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 5 stycznia 2006 r. w prawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (DzU z 2006 r, Nr 16, poz. 122).

Koszty kwalifikowane
Są to koszty poniesione zgodnie z kosztorysem inwestorskim na:

 • zakup, budowę, rozbudowę (lub remont)  budynków i budowli przeznaczonych m.in. do przechowywania owoców i warzyw,
 • infrastrukturę techniczną i techniczne wyposażenie budynków i budowli,
 • zagospodarowanie terenu, np. w celu zapewnienia dojazdu,
 • zakup gruntu przeznaczonego na budowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu (pod uwagę brana jest wartość rynkowa inwestycji) w części nieprzekraczającej 10 proc. kwalifikowanych kosztów całej inwestycji,
 • zakup narzędzi, maszyn i urządzeń (oraz ich instalację) koniecznych m.in. do przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży,
 • zakup środka transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych i innych przeznaczonych do przewozu osób,
 • przygotowanie i realizację inwestycji (w wysokości nieprzekraczającej 12 proc. kosztów kwalifikowanych całej inwestycji), związane m.in.: z dokumentacją techniczną i ekonomiczną (kosztorysy, analizy, projekty), nadzorem budowlanym.

Źródło: "Farmer" 05/2006