Sprzeciw wobec nowych przepisów wyraził tylko Luksemburg, natomiast Dania, Irlandia i Holandia wstrzymały się od głosowania - informuje FAMMU/FAPA. Zgodnie z nowymi regulacjami, w celu zmniejszenia różnicy w sile przetargowej pomiędzy rolnikami zajmującymi się produkcją mleka i przetwórniami mlecznymi, rolnicy powinni mieć możliwość dołączania do organizacji producenckich, które będą mogły negocjować dostawy surowego mleka i zapewnić, że producenci otrzymają wyższe zapłaty, pokrywające rosnące koszty produkcji.

Limit ilości surowego mleka, jaka może być negocjowana, nie może przekroczyć 3,5 proc. całkowitej produkcji Unii Europejskiej, a także 33 proc. całkowitej produkcji mleka w kraju, z którego mleko objęte jest negocjacjami (45 proc. dla państw, gdzie produkcja roczna nie przekracza 500 tys. ton).

W przypadku gdy negocjacjami objęte jest mleko z kilku państw unijnych, stosowany jest limit 33 proc. łącznej produkcji zaangażowanych w proces krajów. Ponadto krajowy organ ds. konkurencji może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do prowadzenia negocjacji lub żądać renegocjacji przez daną organizację producentów, nawet jeśli wyżej wymienione progi nie zostały przekroczone, ale istnieje ryzyko, że negocjacje takie mogłyby spowodować istotne zakłócenia konkurencji.

Zatwierdzony projekt zakłada także, że w gestii państw członkowskich pozostaje decyzja o tym, czy i na jaki okres (min. 6 miesięcy) wprowadzić obowiązkowe pisemne umowy dotyczące dostaw surowego mleka od producenta do przetwórni. Takie kontrakty musiałyby być zawierane w formie pisemnej, przed dostawą, powinny zawierać informacje o cenie, ilości mleka objętej umową i okresie obowiązywania.

Parlament i Rada zatwierdziły nowe regulacje w grudniu ubiegłego roku po serii negocjacji w ramach trójstronnego dialogu nad pakietem mlecznym. Zasady, które wejdą w życie po zniesieniu systemu kwot mlecznych w kwietniu 2015 roku, będą obowiązywać do czerwca 2020 r.