Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obejmuje trzy obszary: ocenę organoleptyczną, oznaczenie parametrów fizykochemicznych (jak np. potwierdzanie składu produktów, wilgotność, kwasowość) oraz znakowanie tych artykułów.

W każdym przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości artykułów rolno-spożywczych organy Inspekcji stosują przewidziane prawem sankcje, mające na celu eliminację z obrotu w/w artykułów. Od dnia 18 grudnia 2008 r., tj. od wejścia w życie nowelizacji w ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, organy Inspekcji stosują również kary pieniężne wymierzane nieuczciwym producentom w wysokości nawet do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

W pierwszym półroczu 2010 r. organy Inspekcji wydały 291 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 900 tys. zł, przy czym najwyższa wymierzona kara pieniężna wyniosła ok. 60 tys. zł.
Wyniki kontroli wybranych grup towarowych przeprowadzonych w 2009 r. przez organy Inspekcji kształtowały się następująco:

Masło
W roku 2009 sprawdzono jakość handlową 110 partii masła. Istotne z punktu widzenia konsumenta nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych, obecność tłuszczu obcego stwierdzono w 1 partii, zawyżoną zawartość wody w 5 partiach, zaniżoną zawartość tłuszczu w 4 partiach.

Przetworów z mięsa czerwonego
W roku 2009 sprawdzono jakość handlową 572 partii przetworów z mięsa czerwonego. Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 56 partii. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły: zaniżonej zawartości białka, zawyżonej zawartości tłuszczu, zawyżonej zawartości skrobi, zaniżonej zawartości wsadu mięsno-tłuszczowego. Ponadto, w oznakowaniu stwierdzono między innymi nieprawidłowości co do składu produktu, np. substancji alergennych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Przetwory drobiowe
W wyniku kontroli jakości handlowej w zakresie znakowania 110 partii przetworów drobiowych. Oprócz błędów niemających istotnego znaczenia dla wyboru konsumenta, np. podanie niepełnych danych producenta, użycie niewłaściwego określenia dla daty minimalnej trwałości, wykazano również nieprawidłowości dotyczące: składu produktu (7 partii), braku procentowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie (4 partie). Należy zaznaczyć, że jednej partii mogło dotyczyć kilka nieprawidłowości.

Sery twarogowe
Kontrola jakości handlowej 135 partii serów twarogowych wykazała zawyżoną zawartość wody w 7 partiach i zaniżoną zawartość tłuszczu w 3 partiach.

Miód
W odniesieniu do miodu zakwestionowano jakość handlową 74 partii. Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 5 partii. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły: zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) (2 partie), przekroczonej wartości przewodności właściwej (1 partia), niezgodnej z deklarowaną konsystencji miodu (1 partia).
Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania miodu. Istotne nieprawidłowości mogące wprowadzić konsumenta w błąd dotyczyły między innymi: podania niezgodnego z rzeczywistością miejsca pochodzenia produktu (1 partia) oraz podanie sprzecznych informacji co do ilości nominalnej produktu (3 partie).

Ryby mrożone
Skontrolowano 60 partii ryb mrożonych i stwierdzono 8 partii z nieprawidłowościami w zakresie parametrów fizykochemicznych. Nieprawidłowości dotyczyły: zawyżonej zawartości glazury, zaniżonej zawartości fileta w przypadku ryb panierowanych, zawyżonej zawartości panieru. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ryb mrożonych, istotną nieprawidłowością był brak informacji o masie netto ryby bez glazury (6 partii).

Konserwy rybne
W 2009 roku skontrolowano 68 partii konserw rybnych, nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 15 partii. Nieprawidłowości dotyczyły: zaniżonej zawartości: mięsa ryby, białka, tłuszczu, zawyżonej zawartości: tłuszczu oraz wodnistej zawiesiny w oleju. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu konserw rybnych, istotnymi nieprawidłowościami był: brak podania ilości nominalnej produktu, brak podania zawartości procentowej produktu.

Źródło: IJHARS/farmer.pl