Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie pozostało bowiem głuche na prośby rolników i w przyjętym przez Radę Ministrów, a przekazanym obecnie do Sejmu RP (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny) projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględniło zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych propozycje zmiany przepisów umożliwiających finansowanie z Funduszu Pracy tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie.

Jak udało się nam dowiedzieć zaproponowane zmiany w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), umożliwią rolnikom/producentom rolnym, zatrudniającym co najmniej jednego pracownika, zatrudnianie osób bezrobotnych, skierowanych przez starostów do pracy w gospodarstwach rolnych i przyznawanie producentom rolnym na tej podstawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonych stanowisk pracy ze środków Funduszu Pracy, na analogicznych warunkach jak podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą.

Źródło: farmer.pl