Do udziału w projekcie zaproszone są zagrożone powodzią gminy wiejskie, leżące wzdłuż Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka, które chcą podnieść poziom wiedzy mieszkańców na temat niebezpieczeństw, jakie niesie wodny żywioł, oraz przygotować ludzi do zapobieżenia skutkom powodzi, jak i do bezpiecznego przetrwania katastrofy.

Warunkiem uczestnictwa gminy w projekcie będzie utworzenie spośród jej mieszkańców Społecznej Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP), czyli grupy lokalnych wolontariuszy, chcących szerzyć edukację powodziową i uczestniczyć w organizowanych przez fundację szkoleniach. Szczególnie mile widziani będą członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu (zwłaszcza sołtysi) oraz parafii.

Do projektu zostaną wybrane zespoły z czterech gmin. Grupa  (SGWOP) zostanie przeszkolona przez ekspertów z zakresu nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom będzie mogła samodzielnie przeprowadzić edukację lokalnej społeczności oraz kształtować odpowiednie postawy i bezpieczne zachowania w obliczu klęski żywiołowej.