Wskazują na to wyniki monitoringu trendów w Europie przeprowadzonego wiosną 2013 roku przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze).

Wynika z niego, że niemieccy rolnicy oceniają swój obecny stan interesów tak dobrze jak nigdy dotychczas i pozostają optymistyczni odnośnie rozwoju interesów na przestrzeni nadchodzących dwunastu miesięcy. Również plany inwestycyjne przybierają wyraźnie na sile.

- Skłonność niemieckich rolników do inwestowania w porównaniu z jesienią 2012 roku wzrosła o osiem punktów procentowych do wartości 57 punktów osiągając niemal swój najwyższy poziom z ankiety wiosennej rekordowego roku 2008 - oświadczył kierownik działu ekonomicznego Towarzystwa DLG, dr Achim Schaffner.

Ekonomista DLG jest zdania, iż pozytywny rozwój wynika w Niemczech z wysokiego poziomu cen na zboża i nasiona roślin oleistych oraz ze spadających od jesieni 2012 roku cen na pasze.

Pozytywny wpływ miał nadto fakt, że w porównaniu z jesienią 2012 roku nastąpiła dalsza poprawa dostępności kredytów na korzystnych warunkach finansowania.

Rolnicy konsekwentnie wykorzystują sprzyjające warunki inwestycyjne dla dalszego rozwoju własnych gospodarstw. Dla rolników w Niemczech głównym celem tych inwestycji jest poprawa opłacalności drogą obniżenia kosztów jednostkowych. DLG odnotowała nie jednolite wyniki nastrojów inwestycyjnych w Europie. Wyniki ankiety wykazały jednak, że aktualne warunki są dla rolników w Europie bardzo różne. Podczas gdy w ostatnich latach ocena aktualnego stanu interesów i oczekiwania wobec ich rozwoju przebiegały w poszczególnych państwach prawie identycznie - chociaż na różnych poziomach - to w obecnej ankiecie oceny te wyraźnie się od siebie różnią.

Dla polskich rolników przebieg ten jest podobny jak dla ich niemieckich kolegów, bowiem oni też odnoszą korzyści z aktualnego rozwoju na rynku. Zarówno ocena aktualnego stanu interesów jak i odnośnych perspektyw uległy dalszej poprawie. Gotowość inwestycyjna sięga w Polsce 55 punktów procentowych i utrzymuje się stabilnie na wysokim poziomie. Objęci ankietą rolnicy w Polsce za główny cel mają inwestycje w zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Francuscy rolnicy oceniają aktualny stan swych interesów jako stabilny, jednakże ich  oczekiwania odnoście rozwoju interesów są mniej optymistyczne niż jesienią 2012 roku. Obawiają się oni strat finansowych wynikających z dyskutowanych obecnie dodatkowych zobowiązań produkcyjnych w związku z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Dochodzi do tego trudna sytuacja hodowców zwierząt. Tym niemniej gotowość inwestycyjna wzrosła umiarkowanie o dwa punkty procentowe osiągając obecnie 37 punktów. W ten sposób gotowość inwestycyjna we Francji wzrasta systematycznie od wiosennej ankiety 2010 roku. Kierownicy francuskich gospodarstw nadrabiają odkładane wcześniej inwestycje rozszerzając swoje zdolności produkcyjne. 

Rolnicy w Wielkiej Brytanii, którzy stabilnie przebrnęli przez okres niskich cen w latach 2008/2009, znajdują się obecnie w trudnej sytuacji. Odbija się to wyraźnie na ich ocenie stanu interesów i na oczekiwaniach wobec ich rozwoju w przyszłości. Zarówno ocena aktualnego stanu interesów jak i oczekiwania wobec ich rozwoju w przyszłości uległy ochłodzeniu. Gotowość inwestycyjna spadła dramatycznie z 40 punktów procentowych z jesieni 2012 na obecnych 25 punktów. Powodów tego należy upatrywać między innymi w złych wynikach zbiorów w roku 2012, dotyczących zarówno ilości jak i jakości plonów, a także w złych warunkach siewu jesienią 2012 roku. Również hodowcy zwierząt są pod presją konieczności dokupywania znacznych ilości pasz oraz wysokich kosztów paszowych. Dla rolników Wielkiej Brytanii najważniejszym zadaniem jest zapewnienie wypłacalności, co pozostawia niewielkie pole manewru w zakresie inwestowania.

Co ciekawe, Niemieccy rolnicy zamierzają 47 procent planowanych przez siebie inwestycji ulokować w gospodarce zagranicznej. W porównaniu z jesienną ankietą oznacza to wzrost o 4 procenty. Gospodarkę krajową mają zasilić 42 procenty planowanych inwestycji (tyle samo jak w ankiecie z jesieni 2012 r.). 11 procent inwestycji ma wpłynąć do sektora bioenergii, co stanowi spadek o 4 procent w porównaniu z jesienią 2012 r. 

Przeprowadzając monitoring trendów w Europie Towarzystwo DLG oferuje gospodarce rolnej dwa razy do roku - wiosną i we wrześniu po żniwach - instrument informujący o aktualnych nastrojach, o rozwoju interesów i gotowości inwestycyjnej  a także o trendach i oczekiwaniach na przyszłość wiodących rolników w Europie. Towarzystwo DLG przeprowadza monitoring trendów w Europie wspólnie z Instytutem Badania Rynku Kleffmann Group.

Aktualnie ankietą było objętych łącznie 2350 niemieckich, francuskich, angielskich i polskich rolników.