Przyczyną wprowadzenia nowej regulacji była konieczność aktualizacji i uproszczenia oraz ujednolicenia na obszarze UE prawa żywnościowego dotyczącego etykietowania żywności i oznaczenia wartości odżywczej. Celem nowego rozporządzenia jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych, bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych wyborów, dostarczanie konsumentom stosownych, przydatnych i należnych zgodnie z prawem informacji, zapewnienie harmonijnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także wspieranie otoczenia rynkowego sprzyjającego konkurencji.

Rozporządzenie doprecyzowuje, ujednolica i upraszcza regulacje dotyczącą informowania o żywności. Ustala wielkość czcionki, obowiązek podawania wartości odżywczej na opakowaniach większości środków spożywczych oraz informowania o składnikach „nano". Rozporządzenie zacznie obowiązywać z upływem 3 lat od wejścia w życie (nastąpi to w tym roku), zaś z chwilą rozpoczęcia jego obowiązywania , będą uchylane dyrektywy dotyczące etykietowania żywności.

Nieprawidłowości w zakresie znakowania produktów spożywczych były z kolei tematem wystąpienia prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wynikają one głównie z podawania nazwy wprowadzającej w błąd odnośnie składu i rodzaju produktu, np. nazwa „chleb orkiszowy", w którym dodatek mąki orkiszowej stanowił niespełna 10 proc. użytej mieszanki wypiekowej, lub nazwy niezgodnej z obowiązującymi przepisami, np. nazwa „maślanka" dla produktu zawierającego tłuszcze roślinne.

- Nieprawidłowości mogą świadczyć o nieznajomości przepisów prawnych dotyczących znakowania, nieprawidłowej ich interpretacji, a także celowego wprowadzaniu konsumenta w błąd. Nowe rozporządzenie ma na celu unormowanie i ujednolicenie tych wszystkich problemów, z którymi obecnie spotyka się nasza inspekcja - podsumował prof. Kowalczyk.

Jakie są inne założenia nowego rozporządzenia? - Obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne oraz, w stosownych przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem - wytłumaczyła Joanna Markowska.

Z kolei Alicja Walkiewicz podkreśliła: - Etykieta jest ważnym narzędziem w informowaniu konsumenta nt. składu produktu i wartości odżywczej. Znajomość podstawowych zasad prawidłowego żywienia oraz dostęp do właściwych informacji żywieniowych może przyczynić się istotnie do umożliwienia konsumentowi podejmowanie świadomego wyboru.