Wymaga to zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym na wzorach formularzy wniosków zamieszczonych na stronie www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłat.
W zależności od wybranej formy prawnej, wypełnia się różne wnioski.

Zrzeszenie i stowarzyszenie wypełnia wniosek KRS W-20 oraz obligatoryjne załączniki
- KRS-WF - założyciele
- KRS-WK - zarząd uprawniony do reprezentacji
- KRS-WK - komisja rewizyjna
- KRS-WM - przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć;
- Statut podpisany przez wszystkich założycieli
- Listę założycieli
- Uchwałę o powołaniu organizacji
- Uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego
- Wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo

Spółdzielnia wypełnia wniosek KRS W-5 oraz obligatoryjne załączniki
- KRS-WK - zarząd uprawniony do reprezentacji
- KRS-WK - rada nadzorcza
- KRS-WM - przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć
- Statut podpisany przez wszystkich założycieli
- Listę członków założycieli
- Uchwałę o powołaniu spółdzielni
- Wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo

Spółka z o.o. wypełnia wniosek KRS W-3 oraz obligatoryjne załączniki
- KRS-WK - zarząd uprawniony do reprezentacji
- KRS-WE - wspólnicy spółki
- KRS-WM - przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć
- umowę spółki
- listę wspólników i wartość nominalną ich udziałów
- oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
- dokument o powołaniu członków organów spółki
- wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo

Po otrzymaniu z KRS wypisu o rejestracji należy dopełnić obowiązki podmiotu prawnego:

- należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców, celem uzyskania REGON. Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego na formularzu RG-1
-  trzeba zgłosić działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym. Obowiązkiem jest wyznaczenie osoby z podaniem personaliów do Urzędu Skarbowego, która będzie naliczała i wpłacała terminowo należne organowi podatkowemu kwoty. Grupa otrzymuje również numer identyfikacji podatkowej NIP
- jeżeli podmiot zatrudnia pracowników muszą być oni zgłoszeni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- obowiązkiem i koniecznością dla grupy jest podpisanie umowy z bankiem i założenie rachunku bankowego
- w praktyce koniecznością jest również wykonanie pieczątki
- zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednostka majątkowo wyodrębniona zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości.