Wyniki dotychczasowych kontroli potwierdzają, że system wsparcia finansowego środkami unijnymi w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej jest dobrze zorganizowany. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej jest organem upoważnionym do przeprowadzania kontroli beneficjentów otrzymujących płatności z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) na rynku krajowym, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, w tym: dopłaty do przetwórstwa, składowania, wycofywania z rynku, a także limitowania produkcji.

Kontrole ex-post IJHARS przeprowadza od 2005 roku. W ciągu 4 lat Inspekcja przeprowadziła 410 kontroli. Średni czas przeprowadzania jednej kontroli przez inspektorów IJHARS wynosi ok. 24 dni roboczych. Jej celem jest ustalenie czy transakcje finansowane z EFRG rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo. W ramach postępowania kontrolnego weryfikowane są dokumenty handlowe (magazynowe, księgowe, administracyjne).

W roku kontrolnym 2009/2010 (od 01.07.2009 do 30.06.2010) IJHARS przeprowadzi 56 kontroli wśród ponad 36 tysięcy beneficjentów, którzy w poprzednich latach otrzymali pomoc unijną na łączną kwotę 313,7 mln euro (tj. ponad 1,2 mld zł).

Kontrolą w 2009/2010 roku zostaną objęci beneficjenci korzystający z 13 tzw. mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej:
1) „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”
2) „Pomoc finansowa z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa”
3) „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”
4) „Wsparcie rynku produktów pszczelich”
5) „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (potocznie zwany „Pomoc najuboższym”)
6) „Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru”
7) „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” (potocznie zwany „Szklanka mleka”)
8) „Interwencyjny zakup i sprzedaż masła”
9) „Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej”
10)„Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki”
11)„Cukier – tymczasowa składka restrukturyzacyjna”
12)„Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”
13)„Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” (np.: kampanie informacyjno – promocyjne pn.: „Rolnictwo ekologiczne”, „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, „Mięso i jego produkty – tradycja i smak”, „Stół pełen smaków”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”).

Źródło: IJHARS