Egzamin odbędzie się w Warszawie, 9 grudnia 2011 r. o godzinie 11.00.   

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego, opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 150 złotych za pierwszą specjalizację i 50 złotych za każdą kolejną specjalizację, o której uzyskanie ubiega się osoba przystępująca do egzaminu

Kandydat na inspektora zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego do Głównego Inspektora JHARS (w odpowiedzi na ogłoszenie terminu i zakresu specjalizacji danego egzaminu) co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70 % liczby możliwych do uzyskania punktów. Po zdaniu egzaminu, inspektor otrzyma zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz pieczątkę imienną. Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego nadawane są na okres 3 lat. Zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, z chwilą upływu 3 lat od dnia zdania egzaminu, inspektor zostaje skreślony z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, chyba, że przed upływem tego okresu ponownie zda egzamin.

Regulamin egzaminu oraz informacje o rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin, terminie i miejscu jego przeprowadzenia można znaleźć na stronie internetowej IJHARS.