W analizowanym okresie istotnie zwiększyła się liczba producentów ekologicznych w województwach: kujawsko-pomorskim (o 28,8 proc.), mazowieckim (o 14,5 proc.) i lubelskim (o 8,7 proc.). W województwie zachodniopomorskim stwierdzono natomiast zmniejszenie ich liczby o 15,2 proc.

W 2016 r., wg stanu na 31 grudnia, działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 23 375 producentów ekologicznych. Podobnie jak w 2015 r. najliczniejszą grupą byli producenci rolni – 22 435 osób (tj. 96 proc. wszystkich producentów ekologicznych). Pozostali producenci prowadzili działalność w zakresie: przygotowania (705 podmiotów, które stanowiły 3 proc. wszystkich producentów ekologicznych), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych z wyłączeniem importowanych z państw trzecich (720 producentów, którzy stanowili 3,1 proc. wszystkich producentów ekologicznych), dostawy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego (143 producentów, którzy stanowili 0,6 proc. wszystkich producentów ekologicznych), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich (120 producentów, którzy stanowili 0,5 proc. wszystkich producentów), zbioru ze stanu naturalnego i pszczelarstwa (odpowiednio 37 i 32 producentów, którzy stanowili łącznie 0,3 proc. wszystkich producentów).

Jak wynika z raportu, w ubiegłym roku struktura ekologicznych użytków rolnych była podobna. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę 172 681,62 ha, (32,2 proc.). Na drugim miejscu znajdowały się łąki i pastwiska, które obejmowały powierzchnię 137 497,49 ha (25,6 proc.). Uprawy zbóż, o powierzchni 101 147,80 ha, stanowiły 18,9 proc. powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Udział tych trzech kategorii upraw stanowił 76,7 proc. powierzchni ekologicznych użytków rolnych, a więc o 3,5 punktu procentowego mniej niż w 2015 r.

Stwierdzono zwiększenie wielkości produkcji upraw zbóż, owoców, warzyw i ziemniaków w porównaniu do 2015 r. Najbardziej wzrosła produkcja warzyw (o 42,4 proc.) i ziemniaków (o 20,2 proc.). Produkcja zbóż wzrosła o 17 proc., a owoców o 15,7 proc.

Trzeba jednak przyznać, że gospodarstwa ekologiczne w Polsce charakteryzują duże rozdrobnieniem. Zdecydowaną większość ekologicznych gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa o powierzchni do 50 ha (średnio 22 ha), co wynika m.in. ze specyfiki produkcji metodami ekologicznymi.

- Prowadzenie upraw ekologicznych na dużych powierzchniach jest trudniejsze ze względu na konieczność spełnienia specyficznych wymagań produkcji roślinnej (ograniczone użycie dozwolonych nawozów i środków ochrony roślin), jak i znacznie większe nakłady pracy. Ponadto wynikać to może również z systemu wsparcia finansowego w Polsce. Płatności rolnośrodowiskowe przyznawane rolnikom ekologicznym stanowią element pomocniczy wobec czynników rynkowych (np. rozwój popytu na produkty ekologiczne), w związku z tym większość ekologicznych producentów rolnych korzysta z tego typu wsparcia finansowego. W zależności od wielkości powierzchni, na której prowadzona jest produkcja ekologiczna, producenci rolni mogą uzyskać płatność w określonej stawce. Pełne stawki płatności są wypłacane producentom rolnym do 50 ha powierzchni objętej programem wsparcia finansowego, natomiast wraz ze zwiększeniem powierzchni upraw powyżej 50 ha, następuje zmniejszenie płatności ekologicznej tzw. degresywność płatności – czytamy w raporcie IJHARS.