Kongres został zorganizowany przez europejski oddział IFOAM, tj. Międzynarodowej Federacji Ruchów Ekologicznych we współpracy z rządem oraz litewskimi eko-producentami. Zgromadził około 250 delegatów.


- Większość dyskusji skupiona była na nowej WPR, do której producenci ekologiczni będą włączeni automatycznie, bez dodatkowych wymagań i będą korzystać z 30 proc. wsparcia z Filara II dla ochrony środowiska, w tym upraw ekologicznych oraz ze wsparcia projektów inwestycyjno-innowacyjnych w zakresie ochrony środowiska - informuje FAMMU/FAPA.

Komisja zmierza do zmian prawnych w systemie prawnym dla produkcji ekologicznej (w tym zmiana rozporządzenia nr. 834/2007). Zmiany te przewidywane są na luty roku 2014.

Szef IFOAM Christopher Stopes podczas kongresu podkreślił dobry rozwój sektora w Unii oraz ważność zasad obowiązujących w ekorolnictwie oraz przeglądu obecnie obowiązujących ram prawnych dla sektora.