W związku z zarządzeniem nr 23 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie Rady Produkcji Ekologicznej można zgłaszać się do RPE. Jak czytamy w zarządzeniu jest ona organem pomocniczym ministra, a do jej zadań należy:
- opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym, w szczególności w obszarze produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
- wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi produkcji ekologicznej;
- opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2027.

Kto wchodzi w skład Rady? Po pierwsze przewodniczący Rady – członek Rady wyznaczony przez ministra spośród jej członków; zastępca przewodniczącego Rady – członek Rady wyznaczony przez ministra spośród jej członków; przedstawiciel jednostek podległych ministrowi lub nadzorowanych przez ministra wyznaczony przez ministra.

Jak wynika dalej z zarządzenia, zaproszeni przez ministra do udziału w pracach Rady to: przedstawiciel uczelni wyższych, szesnastu przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „organizacjami branżowymi”, dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych jednogłośnie przez wszystkie te jednostki.